Modeliranje zavisnosti dubine podzemnih voda od padavina na dreniranim područjima

Autor: Đurović Nevenka, Stričević Ružica

Sažetak

U radu je izvršeno modeliranje zavisnosti dubine podzemne vode od padavina na dreniranom području na kome su rastojanja između drenova 10 i 30 m. U cilju modeliranja stohastičkih procesa koji su u ovom radu od interesa upotrebljen je MA (Moving Average) model. Pretpostavljeno je da je red modela n poznat procenjeni su parametri tako usvojenog MA modela i sračunata je vrednost kriterijuma. Zatim je skicirana zavisnost kriterijuma J od vrednosti parametra n koji se kretao u opsegu od 1 do 35. Polazeći od malih vrednosti parametra n i njegovim postepenim povećavanjem vrednost kriterijuma značajno smanjuje sve do trenutka kada se daljim povećavanjem efekat na kriterijumu ne vidi. Plato funkcije se uspostavlja na n=27, i ova vrednost se može usvojiti za odgovarajući red modela. Ovako veliki red modela može se objasniti topografskim položajem dreniranog područja, ka kome gravitiraju vode sa okolnih viših terena. Vrednost srednje kvadratne greške značajno manja za drenažni sistem za manjim međudrenskim rastojanjem (L;=10m) Logično je očekivati da padavine ne utiču na nivo podzemnih voda momentalno, već da postoji izvesno kašnjenje, uslovljeno filtracionim karakteristikama zemljišta, pa je u analizu uvedeno kašnjenje 0-5 dana da bi se procenilo koliko ono utiče na vrednost kriterijuma /. Međutim, rezultati pokazuju da pretpostavka o značajnom uticaju kašnjenja na promenu nivoa podzemnih voda nije održiva. Za vrednosti koje su usvojene kao red modela i red kašnjenja (n=27, d=0) prikazane su vrednosti visine vode iznad drena (h), i to vrednosti dobijene merenjem i vrednosti koje sračunava model. Ovako dobijen MA model se prvenstveno može iskoristiti za višekoračnu predikciju procesa posledice y (nivo podzemnih voda) na osnovu merenja procesa uzroka x (padavine).

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.