Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode

Autor: Mijić Ana, Ivetić Marko, Prodanović Dušan

Sažetak

Jedan od razloga što postoji razlika između rezultata simulacije rada vodovodnih sistema i podataka dobijenih merenjima je i nepoznavanje tačnih vrednosti parametara matematičkih modela. U simulacijama se koriste najbolje vrednosti parametara do kojih se može doći na osnovu raspoloživih merenja i zadatih kriterijuma. Te vrednosti nazivaju se optimalne ili merodavne vrednosti parametara, a sam proces njihovog dobijanja kalibracija matematičkih modela. U ovom radu se, na primeru matematičkog modela vodovoda Bečej, prikazuje postupak optimizacije hrapavosti cevi primenom PEST metode. Takođe, analizira se uticaj izbora mernih mesta u sistemu na rezultat optimizacije i daju se preporuke za buduća istraživanja. Za kalibraciju modela korišćeni su podaci merenja pritisaka i protoka. Iskustvo je pokazalo da, bez obzira na sve raspoložive alate za automatizaciju procesa, uspešnost kalibracije najviše zavisi od ljudskog faktora. Pravilan izbor ulaznih podataka, uz razumevanje dobijenih rezultata, je preduslov za kvalitetan proces kalibracije.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.