Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse

Autor: Popovska Cvetanka

Sažetak

Klimatski sistem zemlje, globalno i lokalno, očevidno je promenjen od pre-industrijskog perioda do danas. Neke od nastalih promena su rezultat prirodnih fenomena, a neke ljudskih aktivnosti gde krucijalni udeo ima emisija takozvanih “stakleni gasovi”. Najveća koncentracija ovih gasova je izmerena 1990 godine. Od dosadašnjih observacija došli smo do slike sveta koji se globalno zagreva. Observacija klimatskih promena i njihov uticaj na različite sektore trebaju se kvantificirati za različite regione. Saglasno ovome, Republika Makedonija je ratifikovala Konvenciju za klimatske promene (Rio, 1992) i 2002 pripremila prvu nacionalnu komunikaciju za klimatske promene za sektore: energija, poljoprivreda, šumarstvo, biodiverzitet hidrologija i vodni resursi i zdravstvo. U ovom radu su prezentirani neki rezultati od analiziranih klimatskih promena u sektoru hidrologija i vodni resursi sa predloženim merama za adaptaciju.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.