Izbor tipa nasute brane primenom višekriterijumske optimizacije

Autor: Petkovski Ljupčo

Sažetak

Kod projektovanja hidrotehničkih objekata u sastavu vodoprivrednih sistema sa akumulacijama, jedan od najznačajnijih i najsloženijih inženjerskih problema je izbor optimalnog tipa brane. Ovaj inženjerski zadatak se rešava u okviru Idejnog projekta, nakon usvajanja optimalnih fizičkih parametara sistema u Vodoprivrednoj studiji, gde je ključni parametar veličina korisne zapremine, odnosno visina normalnog nivoa akumulacije. Prilikom pripreme Projektnog zadatka za idejni projekat, analizom dostupnih podloga (geotehničke, topografske, hidrološke, klimatske) određuju se moguće vrste brana, koje su aktuelne za razmatrani profil brane. Na taj način, primenom ekspertskog znanja u domenu hidrotehničkih objekata, definiše se obim i kvalitet proračuna pri odabiru optimalnog tipa brane, čime se pravilno usmerava i ograničava projekat. U ovom radu, postupak za izbor optimalnog tipa brane je ilustrovan rezultatima istraživanja brane ‘Rečani’ – Kočani, R.Makedonija. Ovi rezultati su dobijeni korišćenjem standardne tehničko-ekonomske analize, a zatim su proverene višekriterijumskom optimizacijom. Tehničko-ekonomska analiza je skalarna optimizacija, koja koristi jedan kriterijum – ‘minimiziranje investicija’. Za pravilnu primenu skalarne optimizacije moraju biti ispunjeni sledeća dva uslova za sve vrste brana: (a) da budu na istom pragu tehničke ispitanosti, i (b) da imaju isti nivo konstruktivne (statičke i seizmičke) i filtracione sigurnosti. Savremeni pristup planiranja velikih infrastrukturnih sistema u hidrotehnici zahteva da najracionalnije rešenje za tip brane (dobijeno skalarnom optimizacijom) bude provereno u smislu vektorske optimizacije. U vektorskoj optimizaciji, pored ekonomskog, treba da budu uključeni veći broj različitih kriterijuma (merljivih i nemerljivih), koji su relevantni za strukturu optimizacionog problema. Uslovi koje treba ispuniti za primenu vektorske optimizacije su: (a) sve varijante da budu na istom pragu istraživanja, i (b) da sve varijante budu vrednovane po svim usvojenim kriterijumima.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.