Hidromorfološke promene i upravljanje vodama

Autor: Babić-Mladenović Marina, Ninković Dragana

Sažetak

Hidromorfologija je novi termin koji je nastao u okviru primene Okvirne direktive o vodama EU, koji znači ‘fizičke karakteristike – oblik, granica i sadržaj vodnog tela’. Hidromorfološki parametri kvaliteta (hidrološki režim, kontinuitet rečnog toka i morfološki uslovi) koriste se za ocenu ekološkog statusa/potencijala površinskih voda. Cilj ovog rada je informisanje stručne javnosti o hidromorfologiji. Naime, uvođenje hidromorfološkog kvaliteta kao mere stanja voda zahteva nov (ili u najmanjem inovativan) način mišljenja, koji mora biti kompromis između ‘inženjerskog’ i ‘ekološkog’ pristupa upravljanju vodama. U radu je dat osvrt na deo Okvirne direktive o vodama EU koji se odnosi na hidromorfološke promene, druge aktivnosti i dokumenta EU, a prikazane su i dosadašnje aktivnosti predstavnika Srbije u ICPDR na tom planu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.