Gubitak energije u krivini kružnog provodnika pri burnom tečenju

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 37009: Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija

Autor: Kolarević Milena, Savić Ljubodrag, Kapor Radomir, Mladenović Nikola

Sažetak

U radu su analizirani gubici energije u krivini koji nastaju pri burnom tečenju u provodniku kružnog poprečnog preseka. Urađena su hidraulička modelska ispitivanja, na osnovu kojih su određeni koeficijenti gubitka energije. Predloženi su izrazi za koeficijent gubitka u zavisnosti od karakteristika krivine (skretnog ugla i zakrivljenosti). S obzirom da u literaturi ne postoje izrazi kojima se opisuje ovakav gubitak energije u krivini, predložene zavisnosti su upoređene sa izrazi a ko i se odnose na tečenje pod pritiskom. Na kraju rada su date preporuke i zaključci.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.