DUGOROČNE PROMENE GODIŠNJIH I SEZONSKIH PROTICAJA: PRIMER REKE SAVE

Autor: Milan STOJKOVIC, Jasna PLAVŠIC, Stevan PROHASKA

REZIME

U ovom radu analizirane su dugoročne promene u vre­menskim serijama oticaja. Razmatrano je prisustvo tren­da i višegodišnjih vodnih i sušnih ciklusa. Analiza tren­da vršena je standardnim Mann-Kendall testom, a pored toga trend je analiziran korišćenjem tzv. multi-vremen­skog pristupa u kojoj se trendovi računaju za podserije različitih početaka i dužina. Analiza je sprovedena na standardizovanim i osrednjenim serijama sezonskih i godišnjih proticaja na reci Savi na stanicama Zagreb i Srem­ska Mitrovica za period 1926-2005. Kada se po­smatra ceo period, zaključuje se da je trend sezonskih i godišnjih proticaja na reci Savi opadajući. Trendovi go­dišnjih proticaja u širem području (Dunav, Velika Mora­va, Lim) su u skladu sa ovim rezultatima, dok reka Tisa poseduje rastuće trendove godišnjih proticaja. Multi-vre­menskom analizom pokazano je da se trend razlikuje za različite podserije. Na smer i nagib trenda vremen­skih serija utiče dužina serije kao i položaj podserije unutar cele serije. Promena smera i nagiba trenda ima ciklični karakter što odgovara smenama višegodišnjih vodnih i sušnih perioda.

preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.