AHP grupno odlučivanje bez konsenzusa – primer planiranja segmentacije mokrog polja

Autor: Srđević Bojan, Suvočarev Kosana, Srđević Zorica

Sažetak

U radu je tretiran slučaj grupnog odlučivanja sa potpunom informacijom, bez konsenzusa. Poznati metod za podršku odlučivanju, Analitički hijerarhijski proces (AHP), individualno je korišćen od strane 5 učesnika za rešavanje istog zadatka: ocenjivanje 6 ponuđenih alternativa segmentacije mokrog polja (wetland) prema 6 kriterijuma. Grupu koja je odlučivala činila su dva univerzitetska eksperta, jedan projektant, jedan projektant/menadžer i jedan analitičar. Sinteza pojedinačnih vrednovanja izvršena je naknadno metodom geometrijskog osrednjavanja. Dopunska analiza individualne performanse donosilaca odluka izvršena je primenom indeksa konformnosti i Spirmanovog koeficijenta korelacije rangova.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.