ПРОБЛЕМИ ЕВАКУАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ ВОДА ИЗ ЈАЛОВИШНИХ АКУМУЛАЦИЈА

Владан КУЗМАНОВИЋ, Љубодраг САВИЋ и Милош СТАНИЋ

РЕЗИМЕ
У овом раду анализирани су проблеми евакуације великих вода из јаловишних акумулација, с обзиром на значајно повећање протицаја и запремине таласа меродавних великих вода и све строжије критеријуме сигурности високих брана. Због тога је неопходно осавременити хидролошке подлоге и усвојити одговарајуће пројектне критеријуме. На примеру јаловишне акумулације „Рудник“ анализиран је капацитет постојећих објеката за евакуацију великих вода и показан озбиљан недостатак пропусне моћи. Разматране су могућности реконструкције постојећег објекта, као и разне варијанте нових – додатних евакуационих објеката. Приликом вредновања предложених решења узети су у обзир сви битни аспекти, односно извршена је вишекритеријумска оптимизација. Најважнији критеријуми су: сигурност бране током целог тока експолатације, инвестициона вредност радова, расположива запремина акумулације, могућност ефикасног фазног извођења, трајање радова, услови експлоатације и одржавања и вредност излазног протока. Као најефикаснија решења предложене су Варијанта 1 са Чеоним преливом и брзотоком и Варијанта 2 са Модификованим шахтним преливом, колектором и брзотоком. Предност је дата Варијанти 1 пре свега због веће сигурности решења са чеоним преливом и брзотоком.

preuzmite pun tekst