ZAŠTITA IZVORIŠTA VODE U URBANIM SREDINAMA

Autori: Emina HADŢIĆ, Hata MILIŠIĆ

REZIME
U radu se obraĊuje problematika zaštite izvorišta koja se nalaze pored i u urbanim sredinama. Promjene koje se dešavaju kao posljedica razvijanja i širenja gradova, nesumnjivo sve više se dešavaju na uštrb zaštitnih zona. Zakonska regulativa iz oblasti upravljanja vodama, najĉešće nije sama dovoljna da bi se negativni trend zaustavio. Da bi se izvorišta zaštitila, da bi se gradovi mogli razvijati potrebno je puno više od uoĉavanja problema i njihovog rješavanja kada se već pojave.
Zbog ĉesto suprostavljenih interesa razliĉitih korisnika prostora, potrebno je donijeti stratešku plansku dokumentaciju, koja će „unaprijed rezervirati“ prostore koji su od višeg, općeg interesa, te sve ostale djelatnosti usaglasiti sa njima. Kako bi se sprijeĉila ili umanjila nedovoljna usklaĊenost gospodarenja prostorom i oĉuvanje okoliša, strateška dokumentacija treba biti usklaĊena sa naĉelima integralnog pristupa razvoju. Neophodnost holizma, interdisciplinarnog, intersektorskog pristupa, saradnja politike i tehnike, sigurno su preduvajeti za odrţivo gospodarenje prostorom, odrţivi razvoj nekog podruĉja, a u konaĉnici i preduvjet za oĉuvanje vodnih resursa.

 

preuzmite pun tekst