VODOPRIVREDNI OBJEKTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA REZERVATA PRIRODE: STUDIJA SLUČAJA ZA SRP„ZASAVICA“ U R. SRBIJI

Autori: Svetlana POTKONJAK, Tihomir ZORANOVIĆ, Ksenija MAĈKIĆ, Aleksandar BJELIĆ, Ljubica ŽUNIĆ

REZIME
Opravdanosti izgradnje ustave na kanalu Modran trebalo bi da zadovolji zahteve suprostavljenih korisnika tj. specijalnog rezervata prirode “Zasavica” i korisnika poljoprivrednog zemljišta (12.070 ha) koje gravitira ovom kanalu, bio je cilj istraživanja u ovom radu.
Za procenu opravdanosti korišćeno je više metoda (investiciona i diferencijalna kalkulacija, kalkulativna i stvarna zemljišna renta, prinosna vrednost). Investicije potrebne za gradnju ustave iznose 155,000.00 €. Za vreme korišćenja ovog objekta godišnji operativni troškovi bi iznosili oko 3,000 €.
Koristi od izgradnje ovog objekta se odnose na smanjenje šteta od plavljenja unutrašnjih voda kojima doprinosi u pozitivnom smislu izgradnja ovog objekta. TakoĊe zahtevi specijalnog rezervata prirode koji ima potrebu održavanja punog korita kanala Modran bili bi zadovoljeni (biodiverzitet).
Za useve (pšenica, kukuruz) koji su na ovoj površini najviše zasupljeni izraĉunato je nekoliko ekonomskih pokazatelja: prihodi i troškovi proizvodnje (€/ha), dobit (€/ha), kalkulativna i stvarna zemljišna renta (€/ha), prinosna vrednost (€/ha), ĉije vrednosti bi se mogle oĉekivati nakon izgradnje ustave. Oĉekivane vrednosti su na nivou podruĉja kojem pripadaju (Sremski okrug).

 

preuzmite punn tekst