Oscilacije vode u akumulacijama prouzrokovane promenama uzvodnog i nizvodnog graničnog proticaja

Autor: Stefanović Nenad, Kapor Radomir Sažetak U radu su prikazani rezultati numeričke simulacije neustaljenog tečenja u akumulacioji između hidroelektrana “Višegrad” i “Bajina Bašta”. Za kalibraciju i verifikaciju numeričkog modela poslužile su izmerene promene nivoa vode u akumulaciji. Numerički model je poslužio za simuliranje različitih događaja, koji su od uticaja na oscilovanje vode u akumulaciji. Na osnovu više eksperimenata određeni su uslovi koji izazivaju najveće oscilacije vode u akumulaciji.   preuzmite pun tekst...