STATISTIČKA ANALIZA VELIKIH VODA DUNAVA I SAVE NA PODRUČJU BEOGRADA

Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Marko IVETIĆ

REZIME

U radu je prikazan postupak analize koincidencije mak-simalnih godišnjih protoka na Dunavu i Savi u zoni Beograda, koja je specifična po tome što se nalazi pod usporom akumulacije Đerdap. Za efikasnu zaštitu od velikih voda u zonama ušća dve reke od ključnog zna-čaja je procena verovatnoće koincidencije velikih voda obe reke, s obzirom da velike vode pritoke mogu uticati na velike vode glavne reke. U zoni Beograda posle us-postavljanja akumulacije Đerdap ne postoje sistematska merenja protoka, pa se računski protoci velikih voda i njihova koincidencija moraju proceniti na osnovu proto-ka na uzvodnim stanicama. Metodološki postupak sa-stojao se od analize godišnje koincidencije velikih voda Dunava, Tise i Save na osnovu raspoloživih podataka, pri čemu je određena trodimenzionalna raspodela veli-kih voda na ove tri reke kojom se uzima u obzir korela-cija između pojave velikih voda na njima. Monte Karlo simulacijama iz dobijene trodimenzionalne raspodele formirana je raspodela velikih voda na Dunavu uzvodno od Beograda i određena koincidencija godišnjih maksi-muma Dunava i Save kod Beograda.

preuzmite pun tekst