PRIMENA NUMERIČKIH MODELA ZA OPTIMIZACIJU RADA BUNARSKE ZAŠTITE EKSPLOATACIONIH BUNARA – PRIMER IZVORIŠTA KORBOVO

Autori: Emilija RADOVANOVIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Vesna ILIĆ

REZIME
Savremeni matematiĉki modeli strujanja podzemnih voda pružaju izuzetnu podršku kod projektovanja novih, ali i kod razliĉitih optimizacija rada postojećih izvorišta podzemnih voda. MeĊutim, njihova primena u cilju pouzdanih prognoza zahteva obiman fond podataka do kojih se dolazi iskljuĉivo terenskim istraživanjima.
U radu se demonstrira primena naprednih matematiĉkih modela u cilju optimizacije rada bunarske zaštite izvorišta podzemnih voda na primeru izvorišta “Korbovo” pored Dunava. U tom smislu, prezentovana su neophodna istraživanja i podloge kao osnova za formiranje matematiĉkog modela. Na osnovu numeriĉkih analiza predloženo je rešenje rada bunarske zaštite kojom se ostvaruju znaĉajne energetske uštede u odnosu na postojeće uslove.

 

preuzmite pun tekst