Plavšić dr Jasna

JasnaPlavsic_smallProfesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, aktivna preko 25 godina u nastavnim, istraživačkim i konsultantskim aktivnostima u oblasti hidrotehnike i vodoprivrede. Predaje na grupi predmeta iz uže naučne oblasti Hidrologija na svim nivoima studija. Objavila je preko 150 radova u naučnim i stručnim časopisima i na konferencijama iz oblasti determinističke i stohastičke hidrologije i njene primene u hidrotehnici i vodoprivredi, uključujući hidrološke modele, analizu padavina i oticaja, primenu statističkih metoda i slučajnih procesa u hidrologiji, probleme rizika i neizvesnosti u hidrologiji i vodoprivredi, analizu uticaja klimatskih promena na vodne resurse, i druge srodne oblasti. Svoju ekspertizu primenjivala je na probleme urbane hidrologije, zaštite od velikih voda, upravljanja akumulacijama i integralnog upravljanja slivovima.