PLANIRANJE RADA HIDROELEKTRANA ZA KRATKOROČNI PERIOD I KORIŠTENJE NJIHOVE FLEKSIBILNOSTI U TRŢIŠNOM OKRUŢENJU

Autor: MSc. Faruk SERDAREVIĆ, MSc. Mirsad ŠABANOVIĆ

REZIME
Od početka procesa reforme elektroenergetskog sektora u Evropi cilj koji se neprekidno naglašavao bio je uspostava jedinstvenog evropskog tržišta električne energije (Internal Electricity Market – IEM). Nakon više od deset godina fokusiranja na uspostavu odgovarajućeg pravnog okvira tržišta, Evropska Unija (EU) je 2009. godine u cilju ubrzanja formiranja jedinstvenog evropskog tržišta, donijela novi set dokumenata poznatiji pod nazivom Treći energetski paket propisa Evropske Unije, te posrednim putem definisala ciljni modela tržišta električne energije. Sve članice Evropske Unije bile su dužne da transponuju u nacionalni zakonski okvir obaveze iz Trećeg paketa što je bio jedan od preduslova za otvoreno, integrisano i konkurentno evropsko tržište električne energije. U ciljnom modelu tržišta pored tržišta dan unaprijed (day-ahead market – DAM) važnu ulogu imaju i unutardnevno tržište (intraday market – IDM) i balansno tržište (balancing market – BM) jer trgovanje što bliže proširenom realnom vremenu zahtjeva posebnu pažnju zbog sve većeg udjela „promjenjive“ i teško predvidljive proizvodnje električne energije iz elektrana koje koriste obnovljive izvore energije. U ovom radu su razmatrane mogućnosti nuđenja električne energije na više tržišta jedne protočne hidroelektrane na kratkoročnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Korišteni su tržišni podaci iz Bosne i Hercegovine i regiona u cilju dobijanja što realnijih rezultata.

 

preuzmite pun tekst