Petkovski dr Ljupčo

Ljupco PetkovskiPetkovski dr Ljupčo, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Sveti Kiril i Metodije u Skopju. Ekspert za hidrotehničke objekte i konstrukcije, statičku i seizmičku stabilnost nasutih i jalovišnih brana primenom MKE i za optimizaciju kompleksnih hidrosistema primenom dinamičkog programiranja i Teorije fazi skupova. Predaje na grupi predmeta u organizaciji Katedre za hidrotehničke objekte, povezane sa osnovnim predmetima: Hidrotehničke konstrukcije, Hidroenergetske objekte i Vodoprivredne sisteme, na dodpiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijama Građevinskog fakulteta. Član je Komiteta za seizmičke aspekte u projektovanju brana ICOLD-a od 2007, i predsednik je Makedonskog komiteta za velike brane (MACOLD) od 2012. Autor je velikog broja radova, koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova i prezentirani na naučnim skupovima. Kao hidrotehnički planer učestvovao u planiranju i realizaciji niza značajnih hidrotehničkih objekata.