dr Milanović Petar

milanovic_petarProfessor emeritus, predsednik nacionalnog Komiteta hidrogeologa Srbije u okviru Međunarodne Asocijacije Hidrogeologa (IAH); član Medjunarodne Komisije za karst i član Upravnog Odbora Međunarodnog Instituta za karst formiranog od strane Akademije nauka NR Kine i UNESCA. Osnovna stručna delatnost je geološko inženjerstvo za potrebe izgradnje brana, akumulacija, tunela i vodosnabdevanja pretežno u složenim uslovima karsta. U svojstvu projektanta, konsultanta i revidenta učestvovao je u realizaciji velikog broja razvojnih i rehabilitacionih projekata, pretežno u inostranstvu. Autor je više od 80 radova objavljenih u međunarodnim časopisim i više knjiga iz oblasti geologije, hidrogeologije i geotehnike u karstu: Hidrogeologija karsta i metode istraživanja, Trebinje, 1979; Karst Hydrogeology, WRP, Colorado, USA, 1981; Geološko inženjerstvo u karstu, Beograd, 1999; Water Resources Engineeing in Karst, CRC Press, USA, 2004; Karst istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja, Beograd, 2006, kao i poglavlja u više stručnih knjiga inostranih izdavača i enciklopedija. Po pozivu održao je veliki broj predavanja na univerzitetima i stručnim skupovima u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Iranu, Kini, Rusiji, SAD, Španiji, Šri Lanki i Turskoj.