ODREĐIVANJE DNEVNIH VARIJACIJA INFLUENTA ZA PRIMJENU DINAMIČKE SIMULACIJE UREĐAJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA

Autori:Alma DŢUBUR, Manfred SCHÜTZE, Amra SERDAREVIĆ

REZIME
Preciznije definiranje projektnih parametara postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV) sa aktivnim muljem primjenom dinamičke simulacije, zahtijeva dnevne varijacije influenta i tipične vrijednosti koncentracija parametara, kao što su HPK, TKN, TP itd. U tu svrhu, obično su dostupni samo preporučeni literaturni podaci, bez detaljnih mjerenih podataka na uređaju. U radu je prikazana metoda za generisanje dnevnih varijacija dotoka i koncentracija zahtijevanih parametara kvaliteta u otpadnoj vodi, na primjeru postojećeg PPOV Butila, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH). Prikazani su rezultati generisanja ulaznih podataka, uz primjenu dosadašnjih mjerenih srednjih vrijednosti (proticaji i parametri kvaliteta otpadne vode) na uređaju i rezultati, koji su dobiveni korištenjem preuzetih parametara iz raspoloţivih projekata uređaja. Cilj metode je generisati realne ulazne podatke postrojenja, u smislu dotoka i koncentracija parametara HPK, TKN i TP, bez prethodnih opseţnih istraţivanja i mjerenja na licu mjesta. U radu su izloţeni rezultati i metode, koje postiţe grupacija „Hochschulgruppe Simulation“, koju čini skupina istraţivača iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Luksemburga Nizozemske i Poljske (http://www.hsgsim.org). Metoda se često naziva prema grupaciji HSG-Sim „Hochschulgruppe Simulation“, odnosno metoda Langergraber, nazvana prema glavnom autoru publikacije, u kojoj je detaljno opisana [1, 2].

 

preuzmite pun tekst