MODELIRANJE VODOPRIVREDNOG SISTEMA SLIVA DRINE I ANALIZA IZABRANIH RAZVOJNIH I KLIMATSKIH SCENARIJA

Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Tina DAŠIĆ i Ivan MILOVANOVIĆ

REZIME
U radu je prikazan metodološki okvir za analizu rada vodoprivrednog sistema sliva reke Drine pod pretpo-stavkom razliĉitih razvojnih i klimatskih scenarija. U okviru ovog metodološkog okvira razvijen je vodopriv-redni model sliva Drine korišćenjem sofvera WEAP. Model opisuje sliv Drine kao složeni vodoprivredni sis-tem, u koji su ukljuĉeni prirodni hidrološki bilans i po-trebe korisnika voda na slivu (snabdevanje stanovništva, industrije i poljoprivrede vodom, akumulacije i hidro-energetske objekte). Podaci o prirodnim protocima na slivu obezbeĊuju se iz odvojenog hidrološkog modela. Vodoprivredni model služi kao alat za simulaciju vo-doprivrednog bilansa na slivu i vrednovanje sistema, tj. sagledavanje efekata razliĉitih planiranih objekata u uslovima klimatskih promena. Razmatrano je više raz-vojnih scenarija sa gledišta ukljuĉivanja novih hidro-energetskih objekata, kao i dva klimatska scenarija. Rad opisuje razvoj i primenu vodoprivrednog modela Drine, a rezultati se analiziraju kroz obezbeĊenost isporuke vo-de korisnicima, proizvodnju elektriĉne energije i obez-beĊenost zahtevanih minimalnih ekoloških protoka. Cilj rada je da demonstrira mogućnosti i ograniĉenja mode-liranja vodoprivrednih sistema sa softverom WEAP.

 

preuzmite pun tekst