Rajaković dr Ljubinka

RajakovicLjubinka

Redovni profesor Tehnološko-metalurškom fakulteta (TMF) u Beogradu, šef Katedre za analitičku hemiju TMF. Autor 6 udžbenika za analitičku hemiju. Poznati ekspert za metode hemijskih analiza dokazivanja, određivanja i uklanjanja toksičnih elemenata i jedinjenja iz vode i vazduha. Objavila preko 210 naučnih radova iz navedenih oblasti (poglavlja u monografijama, radovi u časopisima, zbornicima) i učestvovala sa radovima na velikom brojnu naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.  Učestvovala u 16 velikih naučnih projekata i objavila 4 monografije posvećene kontroli kvaliteta, analizi i prečišćavanju vode. Dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Sarađuje sa više univerziteta u svetu (Kanada, Rusija), a počesni je profesor Državne tehnološke akademije iz Voronježa. (Detaljnije na sajtu Akademije inženjerskih nauka Srbije: www.ains.rs u delu koji se odnosi na dopisne članove AINS).