HIDRAULIČKA ANALIZA ZAŠTITE OD POPLAVA PRIOBALJA DUNAVA I SAVE NA PODRUČJU BEOGRADA

Autori: Miodrag JOVANOVIĆ, Marko IVETIĆ, Nikola ROSIĆ Zoran GREGOROVIĆ

REZIME
U ovom radu su prikazani rezultati najnovijih hidraučkih proračuna koji su obavljeni sa ciljem da se preispita postojeći sistem zaštite od velikih voda beogradskog priobalja. Koristeći ažurirane hidrološke ulazne podatke, sračunate su najviše kote nivoa Dunava i Save pri raznim kombinacijama njihovih ekstremno velikih protoka. Na osnovu dobijenih rezultata, definisan je novi kriterijum za zaštitu od poplava na širem području Beograda.

preuzmite pun tekst