Sekulić dr Goran

goransavicVanredni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici, poznati ekspert u oblasti Komunalne hidrotehnike, Zaštite voda i Upravljanja komunalnim otpadom. Jedan je od osnivača Hidrotehničkog smjera na Građevinskom fakultetu u Podgorici, na kome predaje više predmeta na redovnim i poslediplomskim studijama. Objavio je brojne radove iz različitih oblasti hidrotehnike i autor je i koautor više monografija. Koordinator je u više međunarodnih naučnih projekata na Univerzitetu Crne Gore i pri CANU . U toku svoje dosadašnje profesionalne karijere aktivno je sarađivao sa brojnim privrednim organizacijama i bio povezan sa radom u struci kroz veliki broj projekata, tehničkih revizija i ekspertiza na hidrograđevinskim objektima.