dr Prodanović Dušan

dusanVanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Građevinski fakultet. Predaje na predmetima „Mehanika fluida“ i „Merenja u hidrotehnici“ i upravnik je Instituta za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo. Član je brojnih međunarodnih i nacionalnih naučnih i profesionalnih udruženja: IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research), IRTCUD (International Research and Training Centre on Urban Drainage/Waters), IMEKO (International Measurement Confederation) tehničkog komiteta TC9 (Flow Measurement), društva za hidraulička istraživanja Srbije i upravnog odbora društva metrologa Srbije. Oblasti istraživanja su: primena GIS-a u problemima odvodnjavanja urbanih i ruralnih površina, interakcija površinskog i podzemnog toka u odvodnjavanju urbanih površina, merenja hidrotehničkih veličina u ustaljenom i neustaljenom režimu, razvoj senzorske tehnike i sistema za merenje i upravljanje, razvoj metrološke laboratorije za merenje protočne zapremine vode, problemi pre- i post-procesiranja merenja u oblasti vodovoda i kanalizacije, validacija i korekcija merenih podataka. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim projektima. Autor i koautor je više od 20 radova u časopisima i monografijama kao i više od 100 radova na kongresima.