dr Popovska Cvetanka

cvetanaRedovni profesor Gradežnog fakulteta u Skopju, i veoma poznati naučnik u širokom opusu Nauka o vodama: Mehanike fluida, Hidrologije, Hidraulike, Numeričkog modeliranja u hidrotehnici, Eksperimentalne hidraulike, Rečne hidrotehnike, Hidraulike objekata, Ekološkog inženjerstva i Ekohidrologije. Objavila veliki broj radova iz svih navedenih oblasti. Njeni radovi su objavljivani u veoma uglednim naučnim časopisima. Rezultati njenih istraživanja su finalizovana u više monografija: monografija iz 2010. o restauraciji i rehabilitaciji reka,  dve najnovije naučne monografije kao prvi autor sa saradnicima: Hidrologija i Hidraulika u Ekološkom inženjerstvu (2011), i Hidrologija sa primenom u praksi (2012).  Vrlo uspešne doprinose je dala u više članaka iz oblasti Stohastičke i Statističke hidrologije, posebno u oblasti razvoja raznih vidova matematičkih modela za ispitivanje i primenu hidroloških serija pri projektovanju vodoprivrednih sistema. Vrlo su zapažena i njena istraživanja hidroloških fenomena na najvažnijim jezerima Makedonije, koja su pretočena u nekoliko značajnih publikovanih radova i monografskih studija.