dr Milašinović Zoran

Redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ekspert za Hidromehaniku, Hidrauliku, Hidrauliku objakata i sistema, Hidrauliku podzemnih voda. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odseku za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Na tom fakultetu predaje predmete: „Hidromehanika“, „Hidraulika“, „Hidroenergetika“, „Hidraulika podzemnih voda“. Rukovodilac Odseka za hidrotehniku i rukovodilac Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Autor je preko 150 bibliografskih jedinica iz sledećih tematskih oblasti hidrotehnike: a) terenska istraživanja i hidraulička merenja na objektima, b) laboratorijska modelska istraživanja i hidrauličke analize i proračuni, c) numeričko matematsko modeliranje hidrauličkih procesa, d) savremene metode upravljanja čvrstim otpadom, e) ekspertize i revizije projekata i studija iz oblasti vodoprivrede i hidroenergetike. Konsultant je Federalnog ministarstva okoliša i turizma, i predsednik komisije za polaganje stručnih ispita iz oblasti hidrotehnike.