3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

dr Martinović-Vitanović Vesna

Martinovic-dr-VesnaNaučni savetnik Instituta za biološka istraživanja ‘Siniša Stanković’ u Beogradu i jedan od najpoznatijih eksperata za istraživanje bioloških, ekoloških aspekata vodotoka i vodoprivrednih sistema. Objavila je veliki broj veoma zapaženih radove iz tih oblasti, kao i više monografija, na bazi istraživanja nekih veoma značajnih hidrografskih i ekoloških vodenih sistema (npr. vrlo složeni ekološki sistem Obedske bare, Dunava, itd.). Jedan od najpoznatijih svetskih eksperata u oblasti istraživanja fito- i zooplanktona, kao i u oblastima istraživanja bioloških parametara pri klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka.