ANALIZA EFEKATA PLANIRANIH AKUMULACIJA ZA UBLAŢENJE VELIKIH VODA NA SLIVU TOPČIDERSKE REKE

Autor: Jasna PLAVŠIĆ

REZIME
U radu je prikazana analiza efekata planiranih akumulacija na slivu Topčiderske reke za ublažavanje velikih voda. Za potrebe ove analize razvijen je model padavine-oticaj za simulaciju hidrograma velikih voda na profilima postojećih i planiranih akumulacija, kao i na drugim ključnim profilima Topčiderske reke i njenih pritoka. Model je kalibrisan i verifikovan koristeći osmotrene kišne epizode i hidrograme oticaja na hidrološkoj stanici Rakovica, a primenjen je sa računskim kišama kao ulazom za simulacije hidrograma velikih voda u sadašnjim i budućim uslovima na ključnim profilima u slivu. Rezultati su pokazali da su efekti tri najnizvodnije planirane akumulacije praktično zanemarljivi, dok su efekti najuzvodnijih akumulacija nešto veći jer na najnizvodnijim deonicama Topčiderske reke omogućavaju smanjenje maksimalnih protoka velikih voda od 10% do 20% (u zavisnosti od profila i povratnog perioda). Rezultati jasno ukazuju da je neophodno primeniti i druge mere kontrole kišnog oticaja na ovom slivu, a naročito na njegovom najnizvodnijem i najurbanizovanijem delu, kao i mere za sprečavanje nekontrolisane urbanizacije na ovom slivu koja bi u budućnosti još pogoršala uslove za formiranje velikih voda.

 

preuzmite pun tekst