ПРОРАЧУН СЕИЗМИЧКИХ ХИДРОДИНАМИЧКИХ ОПТЕРЕЋЕЊА

Autori: Bojan MILOVANOVIĆ, Anna Ingaitsa MUGANDA, Vladan KUZMANOVIĆ, Ljubodrag SAVIĆ

РЕЗИМЕ
Анализирана је Зангарова метода за прорачун сеизмичких хидродинамичких оптерећења на вертикалну и косу контуру бетонске гравитационе бране. Уочена су знатна одступања конвен-ционалног Зангаровог поступка од тачног решења добијеног аналитичком интеграцијом Зангарових експерименталних кривих. Предложени су јеноставни регресиони изрази за прорачун сеизмичке силе и момената савијања, који веома добро апроксимирају аналитичко решење.

 

preuzmite pun tekst