Stanić dr Miloš


MilosSt-sv_smallStanić dr Miloš
, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poznati ekspert za Hidrotehničke melioracije – odvodnjavanje i navodnjavanje, Hidrauliku podzemnih voda, matematičko modeliranje složenih vodoprivrednih sistema. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu i Podgorici predaje više predmeta iz navedenih naučnih oblasti na redovnim i doktorskim studijama. Objavio veliki broj članaka u naučnim časopisima u zemlji i svetu i učestvovao sa referatima na nizu načnih skupova.