Savić dr Ljubodrag

Ljuba-sv_smallSavić dr Ljubodrag, redovni profesor Gađevinskog fakulteta u Beogradu, za grupu predmeta Hidrotehničke građevine. Pored hidrotehničkih građevina, bavio se hidraulikom otvorenih tokova i računarskom hidraulikom. Predmete iz ovih oblasti predaje na redovnim i poslediplomskim studijama fakulteta u Beogradu, a predavao je i na Građevinskom fakultetu u Subotici. Radio je na nizu projekata hidrotehničkih građevina u zemlji i svetu. Objavio je veliki broj članaka u domaćim i stranim časopisima, monografija iz navedenih oblasti, kao i knjigu ‘Uvod u hidrotehničke građevine’.