Hadžić dr Emina

preuzmivanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Predaje na grupi predmeta iz užih naučnih obasti: Hidrotehničke građevine i postrojenja (predmeti: Riječna hidrotehnika i Hidrotehničke građevine) i Ekološki inžinjering (Zaštita voda i Zaštita okoliša). Osim predavanja na redovnim studijama na Građevinskom fakultetu u Sarajevu predaje i na na doktorskim studijama, na predmetu ’Okolišno prihvatljivo upravljanje vodotocima’. U Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bavi se naučnim i stručnim aktivnostima iz sledećih oblasti: matematicko modeliranje procesa u otvorenim tokovima i poroznom mediju – podzemne vode; hidrodinamički aspekti ekoloskih problema vodnih resursa; uticaj klimatskih promjena na vodne resurse; poplave i klizišta; izrada studijsko-planskih dokumenata i tehničke dokumentacije iz oblasti hidrotehnike. Član je međunarodnih i nacionalnih naučnih udruženja: IAHR (International Association for Hydro-Environmental Engineering and Research), LIMES BiH – Udruženje inženjera tehničkih struka, Udruženje za zaštitu voda u  BIH i dr. Objavila je knjigu ’Zaštita podzemnih voda u granularnim sredinama’ i poglavlje u knjizi ’Applied from Essays on fundamental and applied environmental topics: Climate Change Impact on Water River Flow: A case study for the Sarajevo Valley’, kao i veliki broj radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i prikazani na naučnim skupovima.