dr Hovanj Lajoš


lajos-hovanjHovanj dr Lajoš, dipl.inž.građ.,
 docent Građevinskog fakulteta u Suboroci, ekspert za Oblast Komunalne hidrotehnike. Rođen 1955. u Gunarošu, Bačka Topola. Studirao i diplomirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu na Odseku za hidrotehniku 1979. godine (’Hidraulička analiza preliva i donjeg ispusta na gravitacionoj brani’). Na istom fakultetu 1987. godine odbranio magistarsku tezu: ’Eksperimentalno istraživanje sabirnog kanala sa obostranim i čeonim prelivanjem u njega, namenjen evakuaciji velikih voda iz malih akumulacija’. Na Građevinskom fakultetu u Subotici 2008. godine odbranio doktorsku disetraciju: ’Pregled promena u slivu Palićkog jezera od kraja XVII veka do danas i istraživanje uzroka promena tih promena’. Radio je u  Institutu za građevinarstvo u Subotici kao projektant, i predavao u Višoj tehničkoj školi u Subotici. Od 1982. radi na Građevinskom fakultetu u Subotici, najpre kao asistent, a od 2008. godine kao docent. Objavio je tri knjige kao jedini autor, tri knjiga sa koautorima, i 169 naučnih i stručnih radova.