Stričević dr Ružica

Stricevic RuzicaStričević dr Ružica, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ekspert za naučne oblasti agronomskih nauka, uža naučna oblast melioracije zemljišta. Na osnovnim studijama drži nastavu iz pet predmeta, a na master akademskim i doktorskim studijama na tri predemta. Predmeti su vezani za navodnjavanje, projektovanje u meliroacijama, upravljanje vodama. Autor je ili koautor 110 radova. U èasopisima sa rezenzijom ukupno je objavila samostalno ili u saradnji sa kolegama 55 rada, od èega je 12 u èasopisima sa SCI liste (16 SCOPUS-u), uglavnom u kategoriji M21. Èetrdeset tri rada je saopšteno i u celosti objavljeno na inostranim i domaæim skupovima, a 22 rada je saopšteno i objavljeno u izvodu ili proširenom izvodu na domaæim i stranim skupovima. Do sada je uèestovala na 6  evropskih  projekata (JOULE, WATERWEB, CROPWAT, LOLAqua, EUROAGRIWAT, LAND4FLOOD), jednom bilateralnom i 7 nacionalnih projekata, kao i u izradi dvanaest studija. Njena ukupna hetero-citiranost iznosi po SCOPUS-u  143, H indeks  6, odnosno po listi ISI web of SCI  106  citata, H indeks 6. Autor je poglavlja u monografiji meðunarodnog znaèaja, jednog udžbenika i praktikuma.