Vodoprivredni sistem El Tarf u severnom Alžiru – navodnjavanje

Sažetak Vodoprivredni sistem El Tarf nalazi se na severoistoku Alžira, nedaleko od tuniske granice. Obuhvata prostor oko reke Kebir i njenih pritoka. Vodoprivrednim sistemom je predviđen transfer voda (prebacivanje voda iz sliva u sliv), izgradnja tri brane, regulisanje reke Kebir i pritoka sa sistemom nasipa za zaštitu od poplava, drenaža poljoprivrednih površina i navodnjavanje(9118ha). Ovde je prezentiran transfer voda i navodnjavanje. U transferu voda predviđena je izgradnja tri brane: Bou Namoussa (Vkor= 71×106 m3), Bou Latane (Vkor=21,65×106 m3) i Bou Halloufa (Vkor= 116,8×106 m3). Predviđena je mogućnost prebacivanja vode iz akumulacije Bou Namoussa u akumulaciju Bou Latane i iz akumulacije Bou Hallufa u akumulaciju Bou Latane. Takođe je predviđeno i pumpanje vode iz reke Kebir u akumulaciju Bou Halloufa. Prebacivanjem voda se maksimalno iskorišćavaju prirodni potencijali vode i koriste za navodnjavanje tokom sušnog perioda. Sistem navodnjavanja se u osnovi sastoji od pumpnih stanica uz brane Bou Latan i Bou Halloufa koje pumpaju vodu u kompenzacione bazene na visokim kotama (V= 2000 m3) odakle vodateče gravitacijom u sistem za navodnjavanje. Zatransfer vode u razvodnu mrežu za navodnjavanje predviđeni su armirano-betonski cevovodi 600 mm -2000 mm i azbest-cementni cevovodi 100 mm-500 mm. Kao mašine i oprema za navodnjavanje koji se priključuju na hidrante predviđeni su: prenosna i pokretna krila, pivomatici, lineari, tifoni i oprema za navodnjavanje sistemom kap po kap. Pritisci na hidrantu su 2,5 do 6,0 bar-a. Za celu površinu je urađena komasacija sa parcelama od 0,5 ha do 100 ha. Sistem za navodnjavanje je prilagođen ovoj parcelaciji. Prosečan bruto hidromodul na parceli u periodu maksimalne potrošnje vode je q=1,171 l/s/h a računajući rad 20 časovadnevno i 30dana u mesecu....