3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Nestandardni kanalizacioni sistemi – vakuumska kanalizacija i kanalizacija pod pritiskom

Sažetak Kanalizacioni sistemi, sa stanovišta režima tečenja kanalskog sadržaja u cevima, dele se na: Gravitacione: klasični kanalizacioni sistemi; Pod pritiskom: kanalizacioni sistemi pod pritiskom i vakuumski kanalizacioni sistemi Kanalizacioni sistemi pod pritiskom nastali su iz potrebe prevazilaženja specifičnih tehničkih problema i iz potrebe za ekonomičnijim i racionalnijim rešenjima kanalisanja naselja. preuzmite pun tekst Ljubisavljević Dejan, Obrenović Marko | Vodoprivreda 2010, vol. 42, br. 4-6, str. 237-244 Srodni članci: Dvonamenski sistemi (za navodnjavanje i odvodnjavanje) i asocijacije korisnika u Vojvodini Optimizacija mreža pod pritiskom modeliranih ΔQ metodom Rangiranje korisnika kredita za opremu za navodnjavanje pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa Održivo korišćenje mađarsko-srpskih međugraničnih vodnih tela Uzroci i karakteristike strujanja u Palićkom...

Numerička simulacija strujnog polja u blizini vodozahvata

Autor: Zindović Budo, Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Prodanović Dušan, Đorđević Dejana Sažetak Rad govori o mogućnostima analize strujnog polja u okolini ulaznih građevina pomoću modela ravanskog i prostornog tečenja. Pokazano je da se numeričkim modelima mogu efikasno odrediti hidrauličke i psamološke karakteristike rečnog toka. Posebna pažnja posvećena je određivanju uticaja praga uzvodno od ulaza, koji služi kao mera za smanjenje uvlačenja nanosa. Na primeru vodozahvata ‘Makiš’ na reci Savi, ilustrovano je uspešno rešavanje problema određivanja posledica izazvanih povećanjem njegovog kapaciteta.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Numerička simulacija prostornog strujanja na prelivima Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog tečenja Određivanje potrebnih protoka nizvodno od brana i rečnih vodozahvata Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima Numeričko modeliranje i simulacija transporta zagađenja...

Nova metoda za proračun uslovnih verovatnoća pojave katastrofalnih poplava i suša u istoj kalendarskoj godini

Autor: Prohaska Stevan, Ilić Aleksandra, Blagojević Borislava Sažetak Osnovna preokupacija ovoga rada je razvoj nove metode za proračun uslovnih verovatnoća pojave ekstremnih hidroloških situacija (katastrofalnih poplava i suša) na prirodnim vodotocima. Naime, sa vodoprivrednog aspekta veoma je značajno poznavanje verovatnoće da će se ekstremne hidrološke situacije, kakve su katastrofalne poplave i suše, pojaviti na istom lokalitetu. Suština ove metode je da se na osnovu raspoloživih serija maksimalnih i minimalnih godišnjih protoka definišu koincidencije pojave ovih događaja u istoj kalendarskoj godini, da se na istom korelacionom polju identifikuju izuzetni ekstremi (outlieri – gornji i donji) i da se na osnovu njih i formiranog dvodimenzionalnog zakona raspodele koincidencije odrede verovatnoće prevazilaženja definisanih identifikovanih konstelacija gornjeg i donjeg ekstrema. Za identifikaciju navedenih izuzetaka (outliera) korišćen je Pilot i Harvey test. Razrađena nova metoda je korišćena za identifikaciju ekstremnih hidroloških situacija na celoj teritoriji Republike Srbije. Praktična procedura primene nove metode za definisanje uslovne verovatnoće pojave apsolutno minimalnog i maksimalnog protoka u istoj kalendarskoj godini data je za slučaj reke Raške u profilu vodomerne stanice Raška.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima Uporedna analiza metoda za definisanje hidroloških suša Metoda ‘Mabis’ kao podrška odlučivanju pri izboru ekološki prihvatljivih protoka Povećanje efikasnosti upravljanja akumulacijama u periodu odbrane od poplava – na primeru Hidroenergetskog sistema na Trebišnjici Statistička analiza maksimalnih kratkotrajnih kiša metodom godišnjih...

Statistička analiza maksimalnih kratkotrajnih kiša metodom godišnjih ekstrema

Autor: Pavlović Dragutin, Vukmirović Vojislav Sažetak Analiza je data za jednu pluviografsku stanicu. Prikazane su najčešće primenjivane teorijske funkcije raspodele i naglašeni domeni njihove primene. Predložena identifikacija i zamena izuzetaka je prema američkim i australijskim iskustvima. Insistirano je na konceptu analize verovatnoće pojave visine padavina i analizi neravnomernosti intenziteta padavina tokom trajanja kiše. Za opis verovatnoće oblika kiše korišćena je beta raspodela. Na kraju je naglašena potreba regionalne analize maksimalnih kratkotrajnih kiša i izloženi su elementi neophodni da bi se ista realizovala.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Analiza kiša metodom parcijalnih serija Analiza promena intenziteta poplava na malim ravničarskim slivovima u severoistočnom Ilinoisu Statička analiza stepenastog preliva sa odbojnom gredom na pregradi Jelezovac Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru Srbije Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih...

Ljudski resursi i struka u upravljanju vodama

Autor: Bajčetić Marko, Vojvodić Jelena Sažetak Kako uspostaviti i implementirati ljudske resurse i vodoprivrednu struku u upravljanju vodama, a posebno u vodnoj delatnosti je tema rada. Uloga i značaj ljudskih resursa dođe do izražaja u novim uslovima stvorenim tranzicionim i integracionim procesima. Najznačajniji rezultati se očekuju od implementacije direktiva EU o vodama. Razvojem ljudskih resursa obogatiće se vodoprivredna struka koja će stvoriti osnovu za efikasnije upravljanje vodama i vodnom delatnošću. Znanje, kreativnost, veštine i preduzetništvo dovešće do nivoa ljudskih resursa koji će putem vodoprivredne struke obezbediti visoko mesto vodne delatnosti u lestvici društvenih vrednosti, a posebno u javnom sektoru.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Opšti principi i osnovni elementi strategije strukturnog razvoja upravljanja vodama i vodoprivrede Izbor učesnika u upravljanju u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Proračun prelivanja kamenog praga u rečnom koritu pri malim vodama Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu...

Podaci za izradu preliminarne procene rizika od poplava na teritoriji Republike Srbije

Autor: Kolarov Vasiljka, Babić-Mladenović Marina Sažetak Preliminarna procena rizika od poplava je prvi korak u implementaciji Direktive 2007/60/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o proceni i upravljanju rizicima od poplava. U ovom radu su prikazani zahtevi Direktive o poplavama, dat pregled literature, izvršena analiza raspoloživosti podataka za teritoriju Republike Srbije i prikazan inicijalni predlog kriterijuma za procenu značajnog rizika od poplava.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Pripremljen je Prostorni plan Republike Srbije Tendencije u strateskom planiranju – povodom usvajanja vodoprivredne osnove Republike Srbije Problemi strukturnog prilagođavanja vodoprivrede u konteksu tranzicije i Evropske integracije Srbije Zavisnost osnovnih komponenti hidrološkog bilansa Srbije Okvirni plan razvoja vodoprivrede Republike...

Pripremljen je Prostorni plan Republike Srbije

Autor: Đorđević Branislav   Sažetak Članak nema sažetak.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Tendencije u strateskom planiranju – povodom usvajanja vodoprivredne osnove Republike Srbije Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru Srbije Potresi izazvani akumuliranom vodom, Prof dr Petar Stojić i Rodoljub Lalić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1994 Sagledavanje i praćenje zagađenja sa visine od 440 milja Strategija razvoja navodnjavanja u...

SWQI kvalitet vode akumulacije Barje

Autor: Takić Ljiljana, Ranđelović Ljiljana, Krstić Ivan Sažetak U radu je analiziran kvalitet vode akumulacije Barje metodom Serbian Water Quality Index prema kojoj se deset odabranih parametara fizičko-hemijskih i mikrobioloških karakteristika sumira u jedan indeksni broj kvaliteta vode. Za potrebe uporedne analize korišćeni su podaci Detaljnog projekta postrojenja za prečišćavanje vode za piće Gorina – Leskovac iz 1992., a za 2009. godinu podaci RHMZ Srbije i JKP ‘Vodovod’ Leskovac. Kvalitet vode akumulacije Barje bez obzira na veliki vremenski period od projektovanja nije se drastično promenio. Karakteristika vode saglasno SWQI klasifikaciji pripada II klasi kategorije kvaliteta i zadovoljava zahtevani kvalitet površinskih voda namenjenih za vodosnabdevanje.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Multilevel osmatranje kvaliteta podzemne vode u tradicionalnim osmatračkim objektima sa dugačkim filterom Modeliranje kvaliteta vode u zalivu primenom modela ravanskog tečenja Monitoring podzemnih voda Beljaničkog masiva u funkciji formiranja modela karstnog sistema Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Sa vremena analiza potrebnih količina vode za...

Multilevel osmatranje kvaliteta podzemne vode u tradicionalnim osmatračkim objektima sa dugačkim filterom

Autor: Kaluđerović Dragan, Britt Sandy Sažetak Za osmatranje kvaliteta podzemne vode danas se kod nas najviše koriste bušotine sa dugačkim filterom. Osmatranje kvaliteta (a i nivoa podzemne vode) po vertikali je veoma retko i uglavnom se svodi na tri pijezomtera koji imaju otvore, filtarske, na raznim dubinama. Takođe, sam način uzorkovanja iz objekata sa dugačkim filtrom, a to je ispiranje 3-5 zapremina objekta pa onda uzimanje uzorka, omogućava dobijanje samo jedne vrednosti koncentracije. Kao što je poznato telo zagađenja je 3D telo sa varijacijama koncentracija i po horizontalnom i po vertikalnom pravcu i sa tim jednim podatkom ne može se odrediti prostorni raspored koncentracija zagađenja. U novije vreme razvija se tehnika pasivnog uzorkovanja vode koja se zasniva na istraživanjima koja pokazuju da voda iz izdani i voda iz filtarskog dela objekta imaju iste karakteristike, tj. da se voda iz filtarskog dela bušotine ispira sa vodom iz izdani. Uz upotrebu inhibitora vertikalnog kretanja vode u filtarskom delu pasivnim uzorkovanjem može se dobiti promena koncentracija po vertikali i iz bušotina sa dugačkim filterom.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Modeliranje kvaliteta vode u zalivu primenom modela ravanskog tečenja Mogućnost remedijacije izdani zagađene nitratima metodom in situ biodenitrifikacije Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Monitoring podzemnih voda Beljaničkog masiva u funkciji formiranja modela karstnog sistema Održivo korišćenje mađarsko-srpskih međugraničnih vodnih...

Održivo korišćenje mađarsko-srpskih međugraničnih vodnih tela

Autor: Polomčić Dušan, Stevanović Zoran, Milanović Saša, Sorajić Stanko, Hajdin Bojan, Kljajić Željko Sažetak Višegodišnja eksploatacija podzemnih voda međugraničnih vodnih tela između bačkog dela Srbije i Mađarske praćenja je kontinuiranim opadanjem pijezometarskog nivoa na području obe države i potpunim nepoznavanjem količine podzemnih voda koje se zahvataju na obe strane. Navedeno je imalo za potrebu okupljanje stručnjaka iz Srbije (Rudarskogeološki fakultet – Beograd, Pokrajinski sekretarijat za mineralne sirovine – Novi Sad, Vodovod Subotica, Vode Vojvodine – Novi Sad) i Mađarske (Atikovizig – Direkcija za zaštitu životne sredine i vodoprivrede okruga Donja Tisa – Segedin) koji su uzeli učešće u međunarodnom projektu ‘Održivi razvoj Mađarsko- Srpskih međugraničnih vodnih tela (SUDEHSTRA)’. Projekat je imao za cilj sagledavanje uticaja eksploatacije, sprovođenje monitoringa podzemnih voda, izradu hidrodinamičkog modela režima podzemnih voda i prognozu razvoja buduće eksploatacije u slučaju klimatskih promena, i smanjenja, odnosno povećanja zahvatanja podzemnih voda na srpskoj i mađarskoj strani. Preduslov za dobijanje kvalitetne prognoze uticaja eksploatacije podzemnih voda navedenog područja, bilo je određivanje i usklađivanje vertikalnog rasprostranjenja litoloških jedinica, njihove starosti i pojava podzemnih voda kao i određivanje hidrogeoloških i hidrodinamičkih parametara vodonosne sredine. U cilju dopune potrebnih parametara režima podzemnih voda izvedeno je anketiranje javnih vodovoda, prikupljanje podataka o izvorištima za industriju i balneološke centre, kao i sprovođenje monitoringa reprezentativnih izvorišta podzemnih voda severne Bačke u periodu od dve godine (01.01.2008 – 31.12.2009.g.).   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uticaj kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivu Monitoring podzemnih voda Beljaničkog masiva u funkciji formiranja modela karstnog sistema Naturalno uređenje vodotoka u Ontariju Stepenasti preliv sa odbojnom gredom Istorijski razvoj uređenja vodnog režima zemljišta primenom odvodnjavanja i...

Rangiranje korisnika kredita za opremu za navodnjavanje pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa

Autor: Blagojević Boško, Srđević Zorica, Srđević Bojan, Suvočarev Kosana Sažetak U radu [1] prikazani su prvi rezultati simulacije grupnog odlučivanja pri rangiranju potencijalnih korisnika kredita za opremu za navodnjavanje koje dodeljuje Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Izvršnog Veća AP Vojvodine iz donacije Vlade Norveške. Primenjen je Analitički hijerarhijski proces (AHP), poznati metod za vrednovanje alternativa u prisustvu više konfliktnih kriterijuma, i pokazano je kako se može podržati proces objektivnog ocenjivanja zahteva za kreditiranjem. Problem je tretiran sa tri kriterijuma i četiri korisnika kredita, a odlučivanje u grupi (tri učesnika) simulirano je kao slučaj bez konsenzusa. Individualne odluke izvedene putem AHP objedinjene su u jednu tako što je usvojeno da svaki donosilac odluka ima jednaku težinu. Ovde je problem proširen (5 kriterijuma, 8 korisnika kredita i četiri donosioca odluka) i dat je predlog institucionalnog mehanizma donošenja grupnih odluka o dodeli kredita koji uvažava različite preference donosioca odluka sa stanovišta modernih političkih nauka i istovremeno minimizira rizik od nesavesnog, nekompetentnog ili neodgovornog odlučivanja. Težine donosilaca određivane su na originalan način prema demonstriranim individualnim konzistentnostima (CR) i totalnom euklidskom rastojanju (ED) na svim matricama poređenje elemenata odlučivanja u hijerarhiji problema.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT LP, AHP i sinergija u alokaciji vodoprivrednih budžeta Navodnjavanje – preventivna zaštita od suša u Bosni i Hercegovini Vodoprivredni sistem El Tarf u severnom Alžiru –...

Monitoring podzemnih voda Beljaničkog masiva u funkciji formiranja modela karstnog sistema

Autor: Milanović Saša, Stevanović Zoran, Vasić Ljiljana Sažetak Generalno, veoma je teško definisati hidrauličke i fizičke parametre nehomogene sredine kakva je karst. Čak i kada su izvedena obimna istraživanja, rezultati u slučaju karstnih terena ne mogu biti sasvim sigurni i pouzdani. Često nije moguće verifikovati dobijene vrednosti, niti determinisati koji deo karstnih kanala je hidrogeološki aktivan, a koji je van funkcije (npr. zapunjen glinom ili kalcitom). U radu je glavni fokus usmeren ka terenskim simultanim merenjima izdašnosti i određenih fizičkohemijskih karakteristika vrela koja dreniraju Beljanički masiv kao i na njihovo ‘uvezivanje’ u 3D model rasprostranjenja karstnih kanala. Zapravo se radi o rezultatima istraživanja u gornjim dostupnim delovima karstne izdani kao što su ponori i ponorske zone, jame, pećine i vrtače i istraživanjima u saturisanom i stalno aktivnom delu karstne izdani odnosno kvalitativno-kvantitativnom praćenju karstnih vrela. Glavni cilj ovog rada je rekonstrukcija i modeliranje hidrogeoloških karakteristika podzemnih voda složenih karstnih izdani. Pored obimnog terenskog rada u formiranju i interpretaciji modela, korišćeni su kvalitetni i kompleksni programi kao što je ArcGIS (primenjen u izradi ovog rada), koji je omogućio da se izvedu prostorne kvantitativne i kvalitativne analize geneze i funkcionisanja karstnih provodnika.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Kompleksan pristup oceni potencijala karstnih izdani za vodosnabdevanje – na primeru iz istočne Srbije Modeliranje zavisnosti dubine podzemnih voda od padavina na dreniranim područjima Uticaj kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivu Detekcija podzemnih voda i tokova georadarom Stanje erozije u slivu Grliške reke pre i posle formiranja akumulacije...

Da li je postojala brana ‘Košejš’ (Kosheish) u Egiptu

Autor: Petrović Petar S. Sažetak Najstarija visoka brana na svetu, čije se ime i položaj znaju ali ostaci ne vide, jeste brana od kamena ‘Košejš’ (Kosheish) na reci Nilu u Egiptu. Prema slavnom Herodotu (Herodotus), grčkom istoričaru iz petog veka pre n. e. i Manetu (Manetho), egipatskom istoričaru iz trećeg veka pre n. e., legendarni egipatski faraon Menes (Menes), koji je ujedinio Gornji i Donji Egipat, izabrao je Memfis za novu prestonicu Egipta. Memfis se nalazi na mestu gde se dolina Nila širi i odakle mogu da se kontrolišu oba dela Egipta. Pre nego što je postao prestonica, bio je malo ostrvo i naselje na Nilu. Memfis je sa istoka bio izložen napadima azijskih plemena. Zato je Menes naredio da se zapadno i severno od Memfisa podignu vioki nasipi, severno da se iskopa kanal-jezero, a da se na istoku iskopa novo korito za reku Nili podigne visok nasip. Da bi se sve to uradilo, bilo je potrebno da se proseče okuka Nila uzvodno kod mesta Košejš (Kosheish) i napravi diverziona brana, a Nilskrene u novo korito. Postavlja se pitanje da li su stari Egipćani uopšte mogli da izgrade diverzionu branu ‘Košejš’? U prilog tvrđenju da je brana zaksta napravljena negde između 3100 i 2900. godine pre n. e. , u ovom članku se opisuje moguće građenje nasipa, novog korita Nila i brane ‘Košejš’. Zašto se danas tvrdi da brana nije postojala, da Egipćani na stepenu razvoja koji su imali (bakarno i početak bronzanog doba) nisu bili u stanju da naprave branu od neobrađenog kamena za skretanje Nila? To isto je tvrđeno za piramide u Gizi, koje su napravljene nekoliko stotina...

Statička analiza stepenastog preliva sa odbojnom gredom na pregradi Jelezovac

Autor: Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan Sažetak U radu je prikazana statička analiza prelivne lamele gravitacione betonske pregrade na potoku Jelezovac. Prikazana lamela je originalno rešenje, projektovana kao stepenasti preliv sa propustima i umirujućim bazenom, koji predstavlja modifikovani tip slapišta USBR VI sa odbojnom gredom. Statičkom analizom je obuhvaćena opšta stabilnost pregrade i dimenzionisanje elemenata slapišta, pri čemu su hidrodinamička opterećenja procenjena na osnovu proticaja i brzina dobijenih hidrauličim proračunom.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Stepenasti preliv sa odbojnom gredom Analiza kiša metodom parcijalnih serija Uporedna analiza metoda za definisanje hidroloških suša Uporedna analiza rezultata dobijenih primenom ortogonalnih ineortogonalnih mreža u modelima prostornog tečenja – deo l Određivanje trajektorije kamena u tekućoj...

Stepenasti preliv sa odbojnom gredom

Autor: Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Milovanović Bojan, Rosić Nikola Sažetak U radu je prikazan stepenasti preliv sa odbojnom gredom, kao evakuacioni objekat u sklopu niske retenzione pregrade proizvoljnog tipa. Prikazani objekat predstavlja originalno rešenje, koje objedinjuje stepenasti preliv sa propustima i umirujući bazen sa odbojnom gredom i blokovima, po ugledu na USBR VI tip slapišta. Dat je hidraulički proračun za određivanje dimenzija bazena, kao i uputstava za hidrauličko oblikovanje.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uzroci i karakteristike strujanja u Palićkom jezeru Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima Jednostavna empirijska formula za proračun referentne evapotranspiracije O računskim nivoima vode za zaštitu od poplava na Dunavu kod Novog...

Uzroci i karakteristike strujanja u Palićkom jezeru

Autor: Budinski Ljubomir, Fabian Đula Sažetak U ovom radu su na primeru jezera Palić razmatrani faktori koji utiču na formiranje strujne slike: batimetrija, zamuljenost, dotok i isticanje iz jezera, Coriolisov efekat i vetrovi. Ispitivanje je sprovedeno pomoću numeričkog modela ravanskog strujanja u osnovi, koji koristi krivolinijske koordinate. Model sa otvorenim kodom (što je omogućilo njegovo prilagođavanje aktuelnim potrebama) u radu se pokazao pouzdanim i stabilnim. Za potrebe modelisanja snimljeno je aktuelno stanje korita u oko 600 tačaka. Podaci o vetrovima potiču sa hidrometeorološke stanice Palić na obali jezera. Numerički opiti su pokazali da za navedene pokretačke sile maksimalne brzine dostižu 2,5 cm s-1, pri čemu vetar daleko nadmašuje uticaj ostalih činilaca.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta Primena GIS-a i analitičkog hijerarhijskog procesa u određivanju pogodnosti zemljišta za navodnjavanje Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru Srbije Proračun prelivanja kamenog praga u rečnom koritu pri malim...

Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima

Autor: Prohaska Stevan, Ilić Aleksandra Sažetak Procena statističke značajnosti budućih poplava u veoma složenim hidrološkim uslovima formiranja talasa velikih voda glavne reke na ušćima začajnih pritoka, kao i izbor merodavnih hidroloških parametara za dimenzionisanje objekata za zaštitu od poplava u tim područjima, predstavlja jedan od prioritetnih zadataka savremene hidrološke nauke. Do sada primenjivani klasičan pristup jednodimenzionalne ocene verovatnoće prevazilaženja, u situaciji kada se poplave na dva ili više vodotoka ne javljaju istovremeno, ne daje zadovoljavajuće rezultate u oceni rizika od poplava. Neophodna je razrada takve procedure koja će verovatnoću poplavnog talasa na nizvodnom području definisati u višedimenzionalnom prostoru verovatnoća pojave poplavnih talasa na ulaznim profilima glavne reke i pritoka. Drugim rečima neophodno je rešiti pitanje višestruke koincidencije formiranja poplava na složenom rečnom sistemu. Predmet istraživanja je praktično rešenje ovog problema. U konkretnom slučaju definisana je procedura za formiranje višestrukih zavisnosti verovatnoća pojave poplavnih talasa na glavnoj reci i nekoliko pritoka, odnosno dato je praktično rešenje za određivanja višestruke koincidencije poplavnih talasa na Dunavu i njegovim glavnim pritokama Tisi i Savi. U ovoj fazi razvoja matematičkog modela kao reprezentativni parametar za ocenu značajnosti poplavnog talasa usvojena je zapremina. U radu su ilustrovani praktični primeri uspostavljenih zavisnosti parcijalnih i višestrukih koincidencija poplavnih talasa na Dunavu, Tisi i Savi.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Ekstremne hidrološke situacije na reci Dunav Racionalno upravljanje sistemima za navodnjavanje na modelu Kladovskog Ključa Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru Brane ‘Java’ (Jawa) u...

Brane ‘Java’ (Jawa) u Jordanu

Autor: Petrović Petar S. Sažetak Dugo godina je najstarijom branom na svetu, čiji ostaci još postoje, smatrana brana od kamenog nabačaja ‘Kafara’ (Sadd el-Kafara), izgrađena oko 2610. godine pre n. e. u koritu reke Garavi (Wadi el-Garavi), oko 30 km južno od Kaira, u Egiptu. U ovom članku se po prvi put na srpskom jeziku, iznose podaci o branama grada jave (Jawa), za koje, do pre tri decenije niko nije znao da postoje. U Crnoj pustinji (Black Desert) koja se prostire kroz današnju Siriju, Jordan i Saudijsku Arabiju, na južnim padinama planine Druz (Jebel Druze), u severnom Jordanu blizu granice sa Sirijom, postojao je grad Java. Podignut je u pustinji u kojoj su erupcije vulkana izbacile ogromne količine bazaltne lave i gde je život u letnjim mesecima bio nemoguć. Ne zna se ko su bili stanovnici grada Jave, odakle su došli i kada su naselili to mesto. Pored malog kanjona reke Radžil (Rajil), na brdu su izgradili grad sa svim potrebnim zgradama i opasali ga visokim bedemom od balzata (kamena). Pregledali su reku na tri mesta i izgradili derivacione brane od kamenog nabačaja. Od tih malih akumulacija kanalima s odvodili vodu do devet rezervoara sa zidovima branama od balzata. Pouzdano se zna da je bilo pre trećeg milenijuma pre n. e. Stanovnici su nestali kao što su došli. Istorija ne zna ništa o njima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse Analiza kiša metodom parcijalnih serija Proračun prelivanja kamenog praga u rečnom koritu pri malim vodama Primena GIS-a i analitičkog hijerarhijskog procesa u određivanju pogodnosti zemljišta za navodnjavanje O računskim nivoima vode...

Optimizacija hidroenergetskog iskorištenja slivnog područja rijeke Morače

Autor: Mitrović Ratko, Tomović Sreten Sažetak Izbor optimalnog rješenja iskorišćenja hidroenergetskog potencijala jednog vodotoka je veoma složen proces, jer je neophodno naći kompromis između energetski najboljeg rješenja, rješenja koje ima manji negativan uticaj na okruženje i socioloških uslova, što je često u praksi međusobno suprostavljeno. Da bismo jasnije prikazali ovaj proces prezentovaćemo matematički model višekriterijumske optimizacije i višekriterijumskog rangiranja za konkretan primjer. Prikazaćemo proces optimizacije različitih varijanti iskorišćenja hidroenergetskog potencijala slivnog područja rijeke Morače. Ovo istraživanje je uporedna analiza mogućih varijantnih rješenja hidroenergetskog potencijala tog vodotoka. Za realizaciju ovog istraživačkog projekta korišćena je obimna dokumentacija i urađeni idejni projekti za hidroelektrane HE Andrijevo, HE Milunovići, HE Raslovići i HE Zlatica. Prikazaćemo proces optimizacije za pet varijanti hidroenergetskog iskorištenja slivnog područja rijeke Morače i osnovne karakteristike svake od njih. Na kraju rada predložićemo optimalnu varijantu za svaku od kriterijumskih funkcija.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru Srbije Analiza kiša metodom parcijalnih serija Proračun prelivanja kamenog praga u rečnom koritu pri malim vodama Primena GIS-a i analitičkog hijerarhijskog procesa u određivanju pogodnosti zemljišta za...

O računskim nivoima vode za zaštitu od poplava na Dunavu kod Novog Sada

Autor: Plavšić Jasna, Milutinović Rade Sažetak Zaštita Novog Sada od velikih voda oslanja se najvećim delom na nasipe duž obala Dunava koji su rekonstruisani posle velike poplave iz 1965. godine, kada su dimenzionisani na 100-godišnju veliku vodu. Merodavni nivo vode za dimenzionisanje nasipa određen je tada na osnovu statističke analize niza od 21 maksimalnog godišnjeg vodostaja (1947-1967). Vreme je pokazalo da je taj niz dao merodavni vodostaj s kojim je Novi Sad imao dodatnu zaštitu od velikih voda tokom poslednjih 40 godina. Svaki drugačiji izbor niza za statističku analizu imao bi za rezultat niži merodavni vodostaj i niže kote nasipa. U radu se razmatra uticaj izbora niza maksimalnih godišnjih vodostaja na rezultate statističke analize i na vrednosti merodavnih vodostaja na Dunavu kod Novog Sada. Rezultati pokazuju da je stepen zaštite Novog Sada od plavljenja ispod projektovanog.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Metod za proračun pronosa nanosa na sektoru reke Dunav uzvodno od Novog Sada Analiza promena intenziteta poplava na malim ravničarskim slivovima u severoistočnom Ilinoisu Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Marginalne raspodele dnevnih proticaja na reprezentativnim profilima u Srbiji Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru...

Primena GIS-a i analitičkog hijerarhijskog procesa u određivanju pogodnosti zemljišta za navodnjavanje

Autor: Srđević Zorica, Bajčetić Ratko, Srđević Bojan, Blagojević Boško Sažetak Strategijom razvoja poljoprivrede u Srbiji predviđena je izgradnja novih sistema za navodnjavanje i značajno povećanje površina pod takvim sistemima. Pošto će se sistemi graditi na obradivom poljoprivrednom zemljištu viših klasa pogodnosti za navodnjavanje, sprovedena su istraživanja u tom pravcu koja se baziraju na kombinovanju GIS-a i višekriterijumske tehnike za podršku odlučivanju, Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP). U radu je prikazan koncept kombinovanja ove dve tehnike, a zatim je tretiran konkretan problem identifikacije pogodnih zemljišta za navodnjavanje u opštini Mali Iđoš u Vojvodini. Prvo su za izabrane kriterijume (topografija, pedologija, blizina kanala), definisane rasterske mape pogodnosti u GIS-u, a zatim su određeni težinski koeficijenti kriterijuma pomoću AHP-a. Množenjem težinskog koeficijenta kriterijuma i odgovarajuće mape pogodnosti za taj kriterijum dobija se na rasterskom nivou ‘otežana mapa’ za svaki kriterijum, da bi se na kraju objedinjavanjem svih mapa došlo do konačne mape pogodnosti. U radu se predlaže da se na kraju postupka konačna mapa uporedi sa mapom motivisanosti za navodnjavanje. Na taj način je povezivanje GIS-a i AHP-a (predloženo od strane drugih autora) ovde prošireno na post-analizu aspiracija budućih korisnika sistema. Ovakve analize omogućavaju planerima i donosiocima odluka na lokalnom, regionalnom i državnom nivou lakše donošenje odluka o tome gde prvo proširiti površine za navodnjavanje.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Upotrebljivost voda za navodnjavanje Racionalno upravljanje sistemima za navodnjavanje na modelu Kladovskog Ključa Navodnjavanje – preventivna zaštita od suša u Bosni i Hercegovini Vodoprivredni sistem El Tarf u severnom Alžiru – navodnjavanje Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih...

Proračun prelivanja kamenog praga u rečnom koritu pri malim vodama

Autor: Jovanović Miodrag, Rosić Nikola Sažetak Ovaj rad je proizašao iz projekta kamenog praga u koritu Velike Morave kod Markovačkog mosta. Svrha praga je da osigura vodosnabdevanje TE ‘Morava’ u periodu malih voda, zaustavi opštu eroziju korita i time ubrza njegovu stabilizaciju. Uticaj izrazito velike apsolutne rapavosti prelivne konture praga naročito dolazi do izražaja u periodu malih voda – pri malim dubinama prelivnog toka, a ogleda se u intenzivnoj turbulenciji i uvlačenju vazduha. U takvim uslovima, ne važi Maningova jednačina za linijske gubitke energije. Metoda Hartunga i Šerlajna, koja je primenjena u ovom radu, razmatra mešavinu vode i vazduha i shodno tome, omogućava procenu odgovarajuće vrednosti koeficijenta trenja. Primer praga na Moravi pokazuje da se linije nivoa, sračunate pomoću Maningove jednačine i po metodi Hartunga i Šerlajna, značajno razlikuju. To znači da se tanki prelivni tokovi na podlozi velike rapavosti ne smeju računati šablonski, već se moraju hidraulički analizirati posebno, kao lokalni fenomeni.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Otpor broda u rečnom kanalu Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Hidrološko-hidrauličke analize u funkciji sprovođenja odbrane i upravljanja poplavnim vodama tokom poplave na Tamišu 2005. godine Metod za proračun pronosa nanosa na sektoru reke Dunav uzvodno od Novog Sada Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru...

Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru Srbije

Autor: Mihailović Vladislava, Radić Zoran M. Sažetak Hidrološke i meteorološke serije su najčešće mešoviti procesi sastavljeni od determinističkih i stohastičkih komponenti. Ako se pretpostavi da tokom referentnog perioda (N=30 godina) mogu zanemariti trendovi usled globalnih promena, i da su promene kontinualne (da nema skokovitih promena), onda od determinističkih komponenti ostaju samo sezonske promene vezane za padavinski režim razmatranog područja. Opšte je poznato da se sezonske varijacije uspešno mogu modelirati primenom periodičnih funkcija (korišćenjem Fourierovih serija). Fundamentalne pretpostavke u ovom radu su: A. da sezonske promene (koje evidentno postoje u srednjim vrednostima) postoje i u svim ostalim parametrima (te da mogu modelirati primenom periodičnih funkcija); B. da se na osnovu modeliranih (periodičnih) vremenskih funkcija parametara dnevnih suma padavina stohastičke varijacije dnevnih padavina mogu modelirati primenom jedinstvenog modela za svih 365 marginalnih raspodela. Kao rezultat uvedenih pretpostavki dobijaju se glatke funkcije kvantila tokom hidrološke godine koje omogućavaju širok opseg primena: za analize i klasifikaciju padavinskih režima; za ranu detekciju sušnih i vlažnih perioda; za definisanje promenljivog praga kod analize suša; za analizu globalnih klimatskih promena, itd. Glavni ciljevi ovog članka su : (1) Da se prikaže nov metodološki pristup koji omogućava isti pristup kod analize meteoroloških i hidroloških serija (2) Da se na sistematičan i objektivan način utvrdi koja je teorijska funkcija raspodele najprihvatljivija za marginalne raspodele dnevnih suma padavina na 25 klimatoloških stanica u Srbiji za referentni period 1961-1990. godine. Kako su dnevne padavine prekidne stohastičke serije (sa puno vrednosti nula) analize su urađene za kumulativne kiše tokom 30, 60 i 90 dana. Analiziran je veći broj mogućih dvoparametarskih i troparametarskih raspodela. Preliminarni izbor izvršen je na osnovu dijagrama L-momenata i...

Marginalne raspodele dnevnih proticaja na reprezentativnim profilima u Srbiji

Autor: Radić Zoran M., Mihailović Vladislava Sažetak Prethodne analize (Radić & Mihailović, 2006a, 2006b) koje su bile bazirane na novoj metodologiji, pokazale su prednosti analize kompletnih skupova dnevnih podataka u odnosu na mesečne ili karakteristične dnevne podatke. Prednosti su demonstrirane u studiji hidroloških režima i analizi suša. Metodologija je bazirana na primeni TIPS metode za strukturnu analizu dnevnih hidroloških serija: (I) Na bazi opaženih dnevnih proticaja za N godina, mogu se odrediti nizovi od po 365 vrednosti nekog statističkog parametra (minimuma, maksimuma, konvencionalnih momenata i L-momenata, itd.) (II) Međuzavisnost članova originalnog niza prenosi se i na izvedene nizove statističkih parametara, tako da se mogu definisati vremenske funkcije koje će opisati tu zavisnost (III) Na bazi izvedenih periodičnih funkcija parametara može se definisati 365 marginalnih funkcija raspodele tokom godišnjeg ciklusa. Osnovni cilj ovog rada je da razreši pitanje izbora tipa raspodele za definisanje marginalnih raspodela dnevnih proticaja. Studija je zasnovana na analizi podataka sa 33 reprezentativna profila sa teritorije Srbije. Zbog potrebe regionalnih analiza i drugih primena odabran je tridesetogodišnji referentni period (1961-1990.). Dnevni podaci imaju širok opseg varijacije koeficijenta asimetrije tokom godišnjeg ciklusa i u ovom slučaju je logičan izbor vrlo fleksibilna raspodela. Zbog toga su u obzir uzete samo troparametarske raspodele. Mogući kandidati među raspodelama su identifikovani u preliminarnoj analizi uz pomoć dijagrama konvencionalnih i L-momenata. Kandidati su rangirani na osnovu poređenja odstupanja modela od empirijskih podataka, na bazi koeficijenta korelacije dijagrama verovatnoće (PPCC) i korena iz relativne srednje kvadratne greške (rRMSE), uz uslov da donja granica raspodele ne bi trebalo da bude manja od nule. Analiza je pokazala da je, prema primenjenim kriterijumima, najbolja raspodela log-Pirson 3.  ...

Analiza kiša metodom parcijalnih serija

Autor: Vukmirović Vojislav Sažetak U radu je prikazana metoda parcijalnih serija koja je zasnovana na prekidnim slučajnim procesima. Analiziraju se raspodele broja javljanja pikova, visine pikova i godišnjih maksimuma. Primena metode je ilustrovana analizom kratkotrajnih maksimalnih kiša trajanja 45 minuta na k.st. Beograd-Vračar. Obavljena je i sezonska analiza istih kiša i na osnovu nje primenjena metoda složenih pikova.   prezmite pun tekst   Srodni članci: Neizvesnosti u analizi velikih voda metodom parcijalnih serija Uporedna analiza metoda za definisanje hidroloških suša Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analiza Uporedna analiza rezultata dobijenih primenom ortogonalnih ineortogonalnih mreža u modelima prostornog tečenja – deo...