3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Hidraulički aspekti preprojektovanja brane Bekme čija izgradnja se nastavlja posle dužeg perioda

Autor: Trajković Biljana Sažetak Brana Bekme, projektovana je na reci Veliki Zab, oko 100 km severno od grada Erbila, Kurdistan, Irak. Izgradnja brane i pratećih objekata je počela, ali je zbog rata obustavljena 1990. godine kada je oko 30% radova bilo izvršeno. Posle više od 15 godina, s obzirom na izmenjenu društveno političku situaciju, projektovana visina brane od 230 m sa pratećom kotom maksimalnog uspora 599 mnm koja bi potopila oko 70 kurdskih sela nije bila prihvatljiva, pa su razmatrana rešenja sa značajno nižim kotama vode (550 mnm i 517 mnm) i krune brane. Pri razmatranju alternativnih rešenja bilo je potrebno iskoristiti izgrađene (potpuno ili delimično) objekte – optočne tunele, tunele za evakuaciju velikih voda, podzemne prostorije za hidroenergetsko postrojenje sa dovodnim i odvodnim tunelima. U ovom radu dat je prikaz alternativnih rešenja sa osvrtom na mogućnosti i način iskorišćenja već izgrađenih objekata.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Merenje protoka na kratkim objektima u hidraulički neregularnim uslovima na primeru HE ‘Đerdap 2’ Primena valjanog betona u izgradnji brana, IV deo – građenje, kontrola kvaliteta i ekonomski aspekti Procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Ekonomska efikasnost i rizici javnog preduzeća u vodoprivredi...

Definisanje plavnih zona usled rušenja brana u Alžiru

Autor: Kovačević Zlatan, Ostojić Aleksandar, Bojović Mileta, Budinski Ljubomir, Gabrić Ognjen Sažetak Narodna Demokratska Republika Alžir odskora ima osavremenjenu zakonsku regulativu o prevenciji i upravljanju u situacijama pojave katastrofa (ORSEC planovi), koja, između ostalog, uključuje i definisanje plavnih zona nastalih kao posledica rušenja brana. čitava severna oblast Alžira (delom planinska a delom pustinjska) je pokrivena sofisticiranom mrežom brana odnosno akumulacija, čija primarna svrha je vodosnabdevanje i navodnjavanje. Energoprojekt – Hidroinženjering je dobio zahtevan i obiman zadatak da definiše i analizira plavne zone odnosno posledice rušenja 28 brana u tzv. Centralnom i Istočnom regionu ove oblasti. U radu su, pored opšteg prikaza, uključeni pojedinačni primeri, kao što su simultani, ili sekvencijalni scenariji rušenja više brana. Takođe su prikazani i korišćeni matematički modeli, podaci o morfologiji dobijeni na osnovu satelitskih snimaka i dodatanih GPS tačaka prikupljenih na terenu, odnosno 3D modeli terena dobijeni primenom ArcGis tehnologije.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči Đokiću Numerička simulacija hidrauličkih posledica havarija brana na pepelištima Počeci gravitacionih betonskih brana – prvi deo Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski...

Georgije Hajdin: Mehanika fluida, knjiga treća, dodatna poglavlja, Građevinski fakultet, Beograd, 2009

Autor: Jovanović Miodrag, Ivetić Marko, Kapor Radomir   Sažetak Članak nema sažetak.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Potresi izazvani akumuliranom vodom, Prof dr Petar Stojić i Rodoljub Lalić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1994 Analiza pojave nestabilnosti kod dvofaznog strujanja u poroznoj sredini Procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva Ekonomska efikasnost i rizici javnog preduzeća u vodoprivredi Srbije Kartiranje rizika od...

Pregled najčešće korištenih postupaka prečišćavanja pijaće vode u Kanadi

Autor: Bajkin Jugoslav, Vojinović-Miloradov Mirjana Sažetak U članku je dat kratak prikaz najčešće korištenih postupaka prečišćavanja pijaće vode u Kanadi. Uz kratak opis specifičnosti korištenih postupaka, dat je poseban osvrt na najnovije trendove i njihovu zastupljenost u izvedenih rešenjima u Kanadi.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Konvencionalne metode prečišćavanja voda za piće Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće Pregled i ocena analitičkih modela...

Kartiranje rizika od poplava

Autor: Jovanović Miodrag, Todorović Andrijana, Rodić Marko   Sažetak U ovom članku se razmatra metodologija kartiranja plavnih područja, šteta i rizika. Težište je na načinu određivanja sintetičkih funkcija potencijalne štete, koje se korite za definisanje očekivane godišnje štete, kao glavnog parametra za kvantifikovanje rizika od poplava. Metodologija je ilustrovana primerima iz naše prakse.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Hidrauličko modeliranje u nepotpunoj sličnosti erozije rečnog korita oko mostovskih stubova Analiza promena intenziteta poplava na malim ravničarskim slivovima u severoistočnom Ilinoisu Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana Konvencionalne metode prečišćavanja voda za...

Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće

Autor: Pejanović Srđan, Živkovič Nenad, Takić Ljiljana Sažetak Zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja i jedan od osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja jedne zemlje. Evidencija o indikatorima kvaliteta vode za piće, kojom se snabdevaju gradska naselja u Republici Srbiji, vodi se u Institutu za javno zdravlje Srbije. Zdravstvena ispravnost vode za piće se smatra obezbeđenom ako njen kvalitet zadovoljava regulativu u sistemu kontinuirane kontrole i praćenja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Konvencionalne metode prečišćavanja voda za piće Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analiza Mogućnosti modeliranja erozionih i transportnih procesa u rečnim slivovima Analiza pojave nestabilnosti kod dvofaznog strujanja u poroznoj...

Ekonomska efikasnost i rizici javnog preduzeća u vodoprivredi Srbije

Autor: Bajčetić Marko Sažetak Preduzeće koje u svom kapitalu ima vrednosti vodoprivrednih objekata i sistema određen je da za predmet poslovanja u delatnosti vodoprivrede obavlja poslove dovođenja različitih količina i kvaliteta voda u definisano stanje i status kojim se zadovoljavaju u određenom prostoru i vremenu interesi stanovništva, zainteresovane javnosti i korisnika. U zadovoljavanju interesa preduzeće nastoji ostvariti kvalitete ekonomije i to pre svega kroz efikasnost razmene, uslužnu (proizvodnu) efikasnost i efikasnost u kombinaciji inputa u pružanju usluga. Misija i vizija preduzeća je u ostvarivanju jedinstva zaposlenih, objekata i sredstava u pružanju vodoprivrednih usluga rastom renomea kod korisnika i jačanjem sigurnosti i ekonomije u životu i privređivanju stanovništva i privrede.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Održivost sistema za vodosnabdevanje Srbije sa aspekta ugroženosti erozionim procesima Rizici i moguće štete ili ulaganje u sigurnost evakuacije velikih voda na brani HE Bočac Oruđa za vodoprivredne analize – jedno viđenje budućnosti Problemi strukturnog prilagođavanja vodoprivrede u konteksu tranzicije i Evropske integracije Srbije Voda, rizik i...

Merenje protoka u otvorenim tokovima metodom razblaženja koncentracije soli

Autor: Prodanović Dušan, Ivanović Rada, Branisavljević Nemanja, Mijić Ana Sažetak Merenje protoka u otvorenim tokovima najčešće zahteva postojanje jasno uređene merne deonice. Kod brdskih neuređenih bujičnih tokova, u uslovima kada nije potrebno kontinualno merenje protoka i kada se ne zna tačan proticajni presek, merenje protoka je moguće obaviti metodom zasnovanom na merenju koncentracije trasera (obično kuhinjske soli). Jedini uslov koji se mora zadovoljiti je da postoji dobro mešanje trasera u vodi po poprečnom preseku. U radu se daje osnovna teorijska postavka, način merenja koncentracije trasera, rezultati nekoliko izvedenih merenja kao i prikaz vežbe koju izvode studenti na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Na kraju rada se daju i komentari o primenljivosti metode u različitim uslovima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Large Scale Particle Image Velocimetry – merenje urbanog oticaja Mogućnost remedijacije izdani zagađene nitratima metodom in situ biodenitrifikacije Modeliranje nizova mesečnih suma padavina metodom vremenskih serija Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih...

Analiza pojave nestabilnosti kod dvofaznog strujanja u poroznoj sredini

Autor: Jaćimović Nenad, Hosoda Takashi, Ivetić Marko Sažetak U radu se modelira dvofazno tečenje vode i vazduha u krupnozrnoj poroznoj sredini gde je, pri određenim brzinama vazduha, osmotrena pojava nestabilnog tečenja. Najpre, sprovedena je linearna analiza stabilnosti zapreminski osrednjenih jednačina, koja je pokazala da osnovni stabilizirajući faktor predstavljaju kapilarne sile, dok inercijalne sile promovišu nestabilnost pri tečenju. Korišćenjem dva najčešće korišćena konstitutivna modela za funkcionalnu zavisnost kapilarnog pritiska i zasićenosti porozne sredine, utvrđeno je se pojava nestabilnosti može očekivati kod materijala reprezentativne krupnoće zrna veće od 2 mm. Kod manje krupnoće, pokazano je da do nestabilnog tečenja ne može da dođe, bez obzira na nametnutu brzinu vazdušne faze. U okviru rada, razvijen je i numerički model za rešavanje dvofaznog tečenja rešavanjem kompletnih dinamičkih jednačina za obe faze (voda i vazduh), a koji je primenjen za simulaciju objavljenih laboratorijskih eksperimenata iz literature. Model uspešno reprodukuje pojavu nestabilnog tečenja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uporedna analiza metoda za definisanje hidroloških suša Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih tokova Procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva Uporedna analiza varijantnih rješenja hidroenergetskog iskorištenja gornjeg dijela rijeke Morače Pojava vibracija na ustavama “Tomaševac”, “Stajićevo” i “Novi Bečej” – hidrosistem...

Uticaj kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivu

Autor: Gregorić Enike, Petković Sava, Lakić Nada, Đurović Nevenka Sažetak Izuzetna ugroženost područja jugoistočnog Srema suvišnim vodama uslovila je izgradnju nekoliko velikih sistema za odvodnjavanje. U cilju utvrđivanja efikasnosti izgrađene kanalske mreže pedesetih godina dvadesetog veka započeta su istraživanja režima podzemnih voda u jugoistočnom Sremu. Već tada je konstatovano da je režim podzemnih voda u jugoistočnom Sremu veoma složen. Osim izgrađene kanalske mreža za odvodnjavanje, na karakteristike podzemnih voda utiče nekoliko prirodnih (padavine, evapotranspiracija, hidrološko-hidrauličke karakteristike reke Save koja ograničava ovo područje) i antropogenih faktora. U ovom radu su prikazani rezultati analize uticaja kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivnim područjima Galovica i Petrac u jugoistočnom Sremu.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Matematičko modeliranje oticaja podzemnih voda sliva reke Kolubare Detekcija podzemnih voda i tokova georadarom Modeliranje zavisnosti dubine podzemnih voda od padavina na dreniranim područjima Uticaj protiverozionih radova u slivu reke toplice uzvodno od brane “Selova” na intenzitet erozije zemljišta Vodno-soni režim zemljišta u navodnjavanju sa aspekta problema zaslanjivanja u Surčinskom donjem...

Hidromorfološke promene i upravljanje vodama

Autor: Babić-Mladenović Marina, Ninković Dragana Sažetak Hidromorfologija je novi termin koji je nastao u okviru primene Okvirne direktive o vodama EU, koji znači ‘fizičke karakteristike – oblik, granica i sadržaj vodnog tela’. Hidromorfološki parametri kvaliteta (hidrološki režim, kontinuitet rečnog toka i morfološki uslovi) koriste se za ocenu ekološkog statusa/potencijala površinskih voda. Cilj ovog rada je informisanje stručne javnosti o hidromorfologiji. Naime, uvođenje hidromorfološkog kvaliteta kao mere stanja voda zahteva nov (ili u najmanjem inovativan) način mišljenja, koji mora biti kompromis između ‘inženjerskog’ i ‘ekološkog’ pristupa upravljanju vodama. U radu je dat osvrt na deo Okvirne direktive o vodama EU koji se odnosi na hidromorfološke promene, druge aktivnosti i dokumenta EU, a prikazane su i dosadašnje aktivnosti predstavnika Srbije u ICPDR na tom planu.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Hidrauličko modeliranje u nepotpunoj sličnosti erozije rečnog korita oko mostovskih stubova Upravljanje vodnim resursima – metode i alati za sistemski pristup Model strukture podataka geoinformacionog sistema vodoprivrede Srbije Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih tokova Okvirni plan razvoja vodoprivrede Republike...

Mogućnosti modeliranja erozionih i transportnih procesa u rečnim slivovima

Autor: Đukić Vesna, Petković Slobodan Sažetak Intenziteti erozije na obradivom zemljištu u brdskoplaninskim područjima Srbije znatno su veći u odnosu na maksimalno dozvoljene, za koje se smatra da neće dovesti do negativnih ekoloških posledica po zemljište i okolinu. S obzirom da se u Srbiji pronos nanosa osmatra i meri samo na malom broju većih vodotoka i to često primenom neodgovarajuće metodologije, modeli geneze i transporta nanosa predstavljaju sve značajnije sredstvo pomoću koga je moguće dobiti sve informacije neophodne za antieroziono uređenje sliva. Pored toga, primenom modela moguće je analizirati efekat izvedenih radova na antierozionom uređenju slivova na veličinu erozije. U radu je dat pregled značajnijih modela, koji se danas, uglavnom, koriste pri analizi erozionih i transportnih procesa u slivovima. Ukazano je na njihove prednosti i nedostatke, što olakšava izbor odgovarajućeg modela, kojim se opisuju erozioni i transportni procesi u rečnim slivovima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Stanje erozije u slivu Grliške reke pre i posle formiranja akumulacije “Grlište” Analiza promena intenziteta poplava na malim ravničarskim slivovima u severoistočnom Ilinoisu Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT Procena uticaja aktivnosti u okviru sliva na životnu sredinu Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih...

Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih tokova

Autor: Branisavljević Nemanja, Prodanović Dušan, Jovanović Miodrag Sažetak Tečenje u otvorenim tokovima se često modelira linijskim (1D) modelom. Takav pristup problematici podrazumeva da se složena strujna slika kod tečenja u otvorenim tokovima pojednostavljuje, a kalibracijom parametara modela se postiže da model verno simulira prirodni proces. I u fazi kalibracije, kao i kasnije u fazi korišćenja modela, moguće je da raspoloživi podaci o fenomenu u sebi nose određenu grešku. Da bi se proverio uticaj greške na rezultate proračuna, neophodno je sprovesti dodatne analize. U radu se prikazuje analiza neodređenosti rezultata usled neodređenih ulaznih vrednosti i parametara modela. U ovom radu se razmatraju zatvoreni numerički modeli (kojima se ne može menjati koncept ni programski kod) i na način kako se predstavljaju neodređene veličine (u obliku intervala, rasplinutog skupa i statističke raspodele).   Srodni članci: Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Modeliranje kvaliteta vode u zalivu primenom modela ravanskog tečenja Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog tečenja Procena propusne moći dvostrukog bočnog...

Procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva

Autor: Kapor Radomir, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan, Ranđelović Anja Sažetak U radu se prikazuje procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva, koji se sastoji od dva bočna preliva, čiji se sabirni kanali sučeljavaju i spajaju sa zajedničkim odvodnim kanalom. U nekim slučajevima, ovakvo rešenje može se bolje prilagoditi terenskim uslovima od klasičnog bočnog preliva. Pri proceni propusne moći korišćene su osnovne zakonitosti tečenja u klasičnom bočnom prelivu, kao i iskustva sa hidrauličkih modelskih ispitivanja sličnih objekata.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana Procena sigurnosti brana Hidrauličko modeliranje u nepotpunoj sličnosti erozije rečnog korita oko mostovskih stubova Procena položaja i dimenzija erozione jame ski odskoka Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih...

Hidrauličko modeliranje u nepotpunoj sličnosti erozije rečnog korita oko mostovskih stubova

Autor: Jovanović Miodrag Sažetak Ovaj rad je inspirisan hidrauličkim modelskim ispitivanjima lokalne stabilnosti dunavskog korita u zoni stubova novog mosta kod Beške. Obrazložen je problem izbora materijala za fizički model sa pokretnim dnom, koji mora istovremeno zadovoljiti uslove hidrauličke (Frudove) i psamološke (Šildsove) sličnosti. Koriščenje veštačkih, lakih materijala koji to omogućavaju, skopčano je sa mnogim praktičnim teškoćama. S druge strane, korišćenje lako dostupnog prirodnog materijala (peska) uslovaljava odstupanje od Frudove sličnosti, što je prihvatljivo samo ako su vrednosti Frudovog broja u prirodi i na modelu male (miran režim) i ako je krupnoća peska na modelu izabrana tako da razlika vrednosti Frudovog broja u prirodi i na modelu bude prihvatljivo mala. Rečni modeli u ‘kvazi Frudovoj sličnosti’ daju rezultate koji su kvalitativno i kvantitativno dovoljno pouzdani za potrebe inženjerske prakse. Ova problematika je ilustrovana primerom modelskih ispitivanja za novi most kod Beške.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Stanje erozije u slivu Grliške reke pre i posle formiranja akumulacije “Grlište” Modeliranje ravanskog strujanja metodom etapnog rešavanja članova jednačina Modeliranje nizova mesečnih suma padavina metodom vremenskih serija Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u...

Uporedna analiza varijantnih rješenja hidroenergetskog iskorištenja gornjeg dijela rijeke Morače

Autor: Mitrović Ratko Sažetak U ovom radu prikazuju se rezultati analize različitih varijantnih rješenja hidroenergetskog iskorištenja slivnog područja rijeke Morače. Za realizaciju ovog istraživačkog projekta korišćena je obimna dokumentacija, kao i ranije urađeni idejni projekti za HE Andrijevo, HE Milunovići, HE Raslovići i HE Zlatica. Prikazuje se pet varijanti iskorištenja hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva rijeke Morače i za svaku od tih varijanti dati su osnovne karakteristike. Na kraju, na osnovu izvršenih analiza, predlaže se moguće rješenje.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uporedna analiza metoda za definisanje hidroloških suša Razvoj matematičkog modela za propagaciju poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Modeliranje kvaliteta vode u zalivu primenom modela ravanskog tečenja Eksperimentalna hidraulička ispitivanja karakteristika cevne turbine HE ‘Đerdap...

Primena Lambert-W funkcije za proračun otpora trenja u cevima

Autor: Brkić Dejan Sažetak Kolbrukova jednačina za proračun Darsijevog koeficijenta hidrauličkog otpora je data u implicitnom obliku, tako da se mora koristiti metoda ‘pokušaja i probe’ ili neka od iterativnih numeričkih kako bi ona bila rešena. Lambert W funkcija je transcedentna funkcija koja je takođe data u implicitnom obliku i definisana je samo preko elementarnih funkcija. Ona se može iskoristiti za egzaktnu matematičku transformaciju Kolbrukove jednačine u eksplicitan oblik koja nije aproksimacija implicitne Kolbrukove jednačine, sa time da pošto sadrži Lambert W funkciju ne može biti rešena bez aproksimacija. Prednost je što približna vrednost Lambert W funkcije može biti određena sa vrlo velikom tačnošću i to često u samo jednom koraku. Pored dva originalna oblika transformisane Kolbrukove funkcije, daće se i postupak njihovog rešavanja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Hidraulički proračun naturalno uređenih rečnih tokova Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana Primena navodnjavanja u rasadnicima topola Razvoj i primena novih upravljačko-informacionih tehnologija u rečno-kanalskom saobraćaju u okviru dunavskog koridora Analitički hijerarhijski proces – individualna i grupna konzistentnost donosilaca...

Konvencionalne metode prečišćavanja voda za piće

Autor: Busuladžić Hasija Sažetak Veći dio površinskih voda i znatan dio podzemnih voda već je zagađen i u globalnim razmjerama zagađuje se i dalje, uprkos zaštitnim mjerama, propisima i dogovorima. Zbog kružnog toka u prirodi voda se rijetko nalazi u potpuno čistom stanju, što u većini slučajeva zahtjeva njenu obradu, kako bi zadovoljila kvalitet vode koja služi za vodosnabdijevanje. U radu su prezentirani konvencionalni tehnološki procesi koji se koriste pri obradi voda za piće.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Fizičke metode za prečišćavanje otpadnih voda – primena metode naizmeničnog mržnjenja i hlađenja i mikrotalasnog zagrevanja za obradu zauljenih voda Neizvesnosti u analizi velikih voda metodom parcijalnih serija Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Upotrebljivost voda za navodnjavanje Voda, rizik i...

Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana

Autor: Erčić Živodar Sažetak U trećem delu rada ukratko se opisuju bučnice sa prinudnim hidrauličkim skokom formiranim pomoću blokova ili pragova ili kombinacijom ova dva osnovna elemetna. Izneti su rezultati dosadanjih modelskih ispitivanja i opažanja na izvedenim objektima. Priloženi su pomoćni dijagrami i empirijske formula za približno određivanje dimenzija blokova i pragova. Podvučen je uticaj kavitacije na sigurnost ovih objekata i neophodnost realizacije hidrauličkih modelskih ispitivanja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski razvoj Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih organa Uporedna analiza rezultata dobijenih primenom ortogonalnih ineortogonalnih mreža u modelima prostornog tečenja – deo l Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči...

Razvoj matematičkog modela za propagaciju poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava

Autor: Kolarov Vasiljka, Babić-Mladenović Marina Sažetak Hidrodinamički model propagacije poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava (od granice sa Mađarskom na km 1433 do Smedereva na km 1116) razvijen je primenom MIKE11 programskog paketa, u okviru naučnog projekta ‘Razvoj matematičkog modela za propagaciju poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava’, koji su finansirali Ministarstvo nauke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Modelom se simulira neustaljeno tečenje velikih voda. Korito za veliku vodu je modelirano kao više paralelnih tokova (rečno korito i tokovi po inundacijama). Za pripremu modela je korišćeno preko 300 poprečnih profila rečnog korita na rastojanju od oko 1 km (snimljeni 2004. godine), dok su poprečni profili inundacija definisani na osnovu topografskih karata razmere 1:25000. Model je kalibrisan na osnovu podataka o nivoima vode i protocima zabeleženim tokom 2006. godine, a verifikovan na osnovu podataka iz 2005. godine. U ovom radu je dat detaljan opis postavke modela, rezultati kalibracije i verifikacije, neki rezultati simulacije ekstremnih hidroloških situacija, kao i preporuke za dalje korišćenje modela.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Ekstremne hidrološke situacije na reci Dunav Model strukture podataka geoinformacionog sistema vodoprivrede Srbije Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog...

Analitički hijerarhijski proces – individualna i grupna konzistentnost donosilaca odluka

Autor: Srđević Bojan, Suvočarev Kosana, Srđević Zorica Sažetak Centralni deo Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP), metoda za podršku procesa donošenja odluka, jeste poređenje u parovima elemenata hijerarhije i formiranje odgovarajućih lokalnih recipročnih numeričkih matrica iz kojih se nekim od matematičkih postupaka određuju težine poređenih elemenata. Matrice i izračunate težine elemenata nose informaciju o konzistentnosti donosioca odluka koja se može meriti na razne načine, direktno i indirektno. U standardnom AHP koristi se stepen konzistentnosti (CR), a od drugih mera najčešće je u upotrebi totalno Euklidsko rastojanje (ED). Ako ima K donosilaca odluka koji tretiraju isti problem, tada na svakom nivou hijerarhije umesto jedne lokalne matrice ima K takvih matrica i isto toliko skupova težina elemenata. Sinteza individualno dobijenih težina u grupne težine vrši se na razne načine, ali je problem kako se odnositi prema različitoj konzistentnosti više donosioca odluka. U radu se taj problem tretira preko izabrana tri parametra performanse donosioca odluka, definiše se postupak analize i na jednom primeru ilustruje kako se mogu identifikovati donosioci odluka koje treba uključiti pri sintezi individualnih u grupne težine. Na individualnom nivou korišćene su mere konzistentnosti CR i ED, a grupna konzistentnost tretirana je pomoću Spirmanovog koeficijenta korelacije rangova.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Savremen način organizovanja u oblasti uređenja vodotoka i obnavljanja rečnih pojaseva Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema...

Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji

Autor: Martinović-Vitanović Vesna, Ristić Nataša, Ostojić Snežana, Raković Maja, Kalafatić Vladimir Sažetak Tokom marta 2007. godine obavljena su prva istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji. Ispitivanja su obuhvatila kvalitativnu, kvantitativnu i saprobiološku analizu zajednica makrozoobentosa, fizičko-hemijsku analizu sedimenata i određivanje koncentracije hlorofila, a kao i analizu trofičnog statusa. Uzorci su sakupljeni sa osamnaest lokaliteta, raspoređenih duž obale u litoralu i iz dubljih zona jezera. U okviru faune dna, zabeleženo je devet faunističkih grupa sa ukupno dvadeset taksona. Procenjivan je kvalitet vode Srebrnog jezera sa stanovišta trofije i saprobnosti. Stupanj trofije Srebrnog jezera je u oblasti gornje granice mezo- na prelazu u eutrofiju i u granicama eutrofnog statusa. Izračunate vrednosti saprobnog indeksa S po metodi Pantle-Bucka, primenom saprobnog sistema bioindikatorskih vrsta makrozoobentosa, bile su u opsegu od S=2,81 do S=3,60. Procenjeni kvalitet vode bio je u granicama III i na prelazu IV-III klasu.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji Speleoronjenje, značajan metod istraživanja i zaštite podzemnih voda u karstu Strategija razvoja navodnjavanja u Srbiji Pojava suše u Srbiji, njeno praćenje i mogućnosti prognoze Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje...