3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana

Autor: Erčić Živodar Sažetak U radu se ukratko opisuju neki od hidrauličkih problema koji se susreću pri projektovanju preliva visokih brana. Pojave o kojima je reč su kavitacija i kavitaciona erozija, ovazdušenje vodnog toka i erozija rečnog dna nizvodno od brane. Posebno se govori o eroziji usled udara u rečno dno slobodno padajućeg mlaza vode. Detaljnije je izložen uticaj pomenutih pojava na oblik i dimenzije stepenastog preliva kao i na rasipanje energije u njima. Prikazuju se rezultati savremenih eksperimentalnih istraživanja vezanih za napred pomenute pojave.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana – četvrti deo Primena valjanog betona u izgradnji brana, IV deo – građenje, kontrola kvaliteta i ekonomski aspekti Primena valjanog betona u izgradnji brana – III deo: Projektovanje Hidraulička hrapavost dovodnog tunela HE Rama Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih...

Radisav Vidić: Hemija vode, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005

Autor: Rajaković Vladana Sažetak Članak nema sažetak.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Petar Petrović: Hidrotehničke konstrukcije – III – brane, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005 Vojislav D. Vukmirović, Dragutin Ž. Pavlović, Primenjena hidrologija – zbirka zadataka, Građevinski fakultet, Beograd, 2005 Hidrotehničke konstrukcije, drugi deo, Prof-dr Petar S. Petrović, Izd. Gradevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Husno Hrelja: Inženjerska hidrologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2007 Georgije Hajdin: Mehanika fluida, knjiga treća, dodatna poglavlja, Građevinski fakultet, Beograd,...

Efekat navodnjavanja na evapotranspiraciju i prinos soje

Autor: Maksimović Livija, Pejić Borivoj, Milić Stanko, Radojević Vuk Sažetak U trogodišnjim ispitivanjima određivan je efekat navodnjavanja na prinos i evapotranspiraciju soje koja je gajena na zemljištu tipa černozem. Ispitivano je 6 genotipova soje pri različitoj predzalivnoj vlažnosti zemljišta u navodnjavanju (60, 70 i 80% od PVK) kao i u kontrolnoj, nezalivanoj varijanti. Na svim navodnjavanim varijantama prinos soje bio je visoko signifikantno veći u odnosu na proizvodnju bez navodnjavanja, prosečno za 29,2 do 38,1%. U prve dve sušne godine efekat je bio veći i iznosio je od 51,8 do 64,3%, dok je u trećoj godini izostao, te su prinosi bili slični na navodnjavanoj i nenavodnjavanoj varijanti. Evapotranspiracija je iznosila od 468 do 576 mm u uslovima navodnjavanja, a od 390 do 524 mm u uslovima prirode obezbeđenosti padavinama.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Prinos i evapotranspiracija sudanske trave u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji Stanje, problemi i potrebe unapređenja navodnjavanja u Srbiji Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke Istorijski razvoj uređenja vodnog režima zemljišta primenom odvodnjavanja i navodnjavanja u...

Petar Petrović: Hidrotehničke konstrukcije – III – brane, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Članak nema sažetak.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Hidrotehničke konstrukcije, drugi deo, Prof-dr Petar S. Petrović, Izd. Gradevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Vojislav D. Vukmirović, Dragutin Ž. Pavlović, Primenjena hidrologija – zbirka zadataka, Građevinski fakultet, Beograd, 2005 Husno Hrelja: Inženjerska hidrologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2007 Potresi izazvani akumuliranom vodom, Prof dr Petar Stojić i Rodoljub Lalić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1994 Georgije Hajdin: Mehanika fluida, knjiga treća, dodatna poglavlja, Građevinski fakultet, Beograd,...

Varijantna AHP vrednovanja dispozicija crpnih stanica na slivnom području

Autor: Srđević Bojan, Kolarov Vasiljka   Sažetak U radu je prikazan postupak vrednovanja vise alternativnih dispozicija crpnih stanica na osnovu kriterijuma ekonomske i tehnološke prirode, primenom pet metoda prioritizacije u okviru Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP). Metodi su poređeni na osnovu ukupnog Euklidskog rastojanja generisanih težinskih vrednosti elemenata hijerarhije i semantičkih ocena donosioca odluka, kao i indeksa konformnosti i Spirmanovog koeficijenta korelacije rangova.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Analitički hijerarhijski proces – individualna i grupna konzistentnost donosilaca odluka AHP grupno odlučivanje bez konsenzusa – primer planiranja segmentacije mokrog polja Primena standardizovanog indeksa padavina za određivanje pojava suficita i deficita vode na području Surčinskog donjeg polja Nepristrasna ocena značaja kriterijuma u višekriterijumskoj optimizaciji Modeliranje zavisnosti dubine podzemnih voda od padavina na dreniranim...

Dušan R. Stojadinović: Vodni potencijali Kruševačke oblasti, Zadužbina Andrejević, Posebna izdanja, Beograd, 2004

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Članak nema sažetak.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Stevan Prohaska: Hidrologija – II deo, Institut za vodoprivredu ‘Jaroslav Černi’, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Republički hidrometeorološki zavod Beograd, 2006. Branislav Đorđević i Milinko Šaranović, Hidroenergetski potencijali Crne Gore – mogućnosti korišćenja za razvoj i unapređenje životne sredine, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007 Vojislav D. Vukmirović, Dragutin Ž. Pavlović, Primenjena hidrologija – zbirka zadataka, Građevinski fakultet, Beograd, 2005 Tihoslav D. Tošić: Tehnologija proizvodnje čeličnih konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd, 2007 Georgije Hajdin: Mehanika fluida, knjiga treća, dodatna poglavlja, Građevinski fakultet, Beograd,...

Sadašnje stanje i potrebe razvoja hidrologije

Autor: Bonacci Ognjen Sažetak Rad razmatra razvoj hidroloških metoda, status hidrologije u prošlosti današnje stanje i trendove razvoja u budućnosti. Naglašava se važnost prethodnih saznanja za budući razvoj ove nauke, koja služi u mnogim granama vodoprivrede, naročito u kritičnim trenucima suša, poplava i drugih prirodnih pojava koje spadaju pod pojam katastrofa, a izazivaju teške posljedice u društvenim zajednicama u kojima se pojave. Temelj hidroloških istraživanja je oduvijek bio usmeren na izučavanje hidrološkog ciklusa i analize bilansa voda, bilo prirodnih slivova ili veštačkih, administrativnih područja (država, gradskih područja i si). Jednačina vodnog bilansa dobro je poznata i jednostavna. Poteškoća je u određivanju ulaznih i izlaznih parametara i u promjenjivosti količine vode u zavisnosti od vremenskog intervala u kojem se pojava posmatra. Prvu poteškoću predstavlja određivanje sliva, naročito u krškim i ravničarskim područjima. Druga je poteškoća vezana s mjerenjem oborina i određivanjem oborina palih na analiziranu površinu. Treća je poteškoća određivanja evapotranspiracije. Članak pokušava odgovoriti na pitanje: “Kako hidrologija može postati korisnija i upotrebljivija u procesu upravljanja vodnim resursima”.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Stanje, problemi i potrebe unapređenja navodnjavanja u Srbiji Opšti principi i osnovni elementi strategije strukturnog razvoja upravljanja vodama i vodoprivrede Stanje, problemi i perspektive razvoja navodnjavanja u Crnoj Gori Ekološko i hidrološko stanje Dojranskog jezera Značaj i namena malih hidroelektrana i malih...

Uopšten pregled tarifiranja usluga javnog servisa u domenu vodosnabdevanja i kanalisanja u SAD i Kanadi (AWWA)

Autor: Popović Aleksandar V. Sažetak Prikazuju se iskustva u SAD i Kanadi u definisanju jedinčnih cena u oblasti komunalnih usluga (voda + kanalizacija). Cene se određuju na bazi metodike AWWA (American Waterwork Association), koja uzima u obzir sve troškove i definiše tzv. pravičnu (fair) cenu.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Pregled najčešće korištenih postupaka prečišćavanja pijaće vode u Kanadi Kako ostvariti visoku pouzdanost regionalnog sistema vodosnabdevanja crnogorskog primorja? Efikasnost javnih preduzeća u industriji vodosnabdevanja u svetu – Denver Water Utility, kao primer efikasnog sistema Marko Bajčetić: Ekonomija vodoprivrede u partnerstvu privatnog i javnog sektora, Prometej, Novi Sad, 2008 Ekonomska efikasnost i rizici javnog preduzeća u vodoprivredi...

Numeričko modeliranje brzotoka pri promeni pravca zida kanala

Autor: Budinski Ljubomir, Savić Ljubodrag Sažetak Razvijen je ravanski (2D) numerički model nejednolikog ustaljenog tečenja u brzotoku sa suženjem i proširenjem korita. Primenjene su metode MacCormack i MUSCL, poboljšane sa TVD članom. Dobijeni rezultati numeričkih modela su upoređeni sa analitičkim rešenjima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Numeričko modeliranje brzotoka u krivini Numeričko upoređivanje konceptualno različitih modela protoka i transporta u poroznoj sredini Modeliranje vodnih režima u karstu Modeliranje zavisnosti dubine podzemnih voda od padavina na dreniranim područjima Uslovi i uputstva za hidraulički račun sabirnog kanala u koga voda preliva sa njegovog...

Definiranje nekih elemenata hidrološkog režima metodom regionalizacije

Autor: Hrelja Husno Sažetak U radu je prikazan postupak za definiranje sintetičkih krivih trajanja proticaja i maksimalnih proticaja na neizučenim, vodoprivredno potencijalnim lokalitetima. Postupak-metod za definiranje krivih trajanja proticaja baziran je na korištenju rezultata regionalizacije parametara krivih trajanja proticaja putem matematskog multiregresionog linearnog modela, a metod za definiranje maksimalnih proticaja na regionalnoj analizi modulnih koeficijenata maksimalnih proticaja. Dobivene regresione jednačine su iskorištene za definiranje sintetičkih krivih trajanja proticaja i maksimalnih proticaja na drugim hidrološki neizučenim vodomjernim profilima unutar hidrološki homogenog regiona.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Analiza kiša metodom parcijalnih serija Statistička analiza maksimalnih kratkotrajnih kiša metodom godišnjih ekstrema Modeliranje vodnih režima u karstu Istorijski razvoj uređenja vodnog režima zemljišta primenom odvodnjavanja i navodnjavanja u Vojvodini Analiza uticaja nekih hidrogeoloških parametara na početni kapacitet bunara sa horizontalnim...

Efikasnost javnih preduzeća u industriji vodosnabdevanja u svetu – Denver Water Utility, kao primer efikasnog sistema

Autor: Popović Aleksandar V. Sažetak Sadašnja “mantra” velikih “igrača” privatizacije, pretvorena u poslednje dve dekade u dogmu, o superiornosti privatnog u odnosu na državni koncept vlasništva nad javnim servisom, ne stoji do kraja kada se razmatra organizacija javnog servisa u oblasti snabdevanja vodom u svetu. Ovde će se to pokazati na primeru jednog velikog sistema – Denver Water Utility (DWU) Colorado, USA. Optimalno projektovan, pažljivo i inteligentno vođen tokom 87 godina poslovnih uspeha, DWU danas predstavlja industrijski standard u snabdevanju vodom u SAD. Pokretano poslovnim ciljem “najbolje za potrošače” ovo preduzeće – organizovano kao javni servis – postavlja nove standarde u kvalitetu usluge potrošačima i prihvata potpunu poslovnu i finansijsku odgovornost za svoj rad. Zato vrhunski menadžeri u oblasti snabdevanja vodom porede DWU sa Mercedes – Bencom u auto industriji. Zbog toga se u oblasti voda u Severnoj Americi uopšte ne postavlja dilema “privatan ili javni servis u oblasti snabdevanja vodom?”, jer javni servis na primeru DWU dokazuje svoju vitalnost i efikasnost.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Kako ostvariti visoku pouzdanost regionalnog sistema vodosnabdevanja crnogorskog primorja? Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Prinos i evapotranspiracija sudanske trave u zavisnosti od predzalivne vlažnosti...

Značaj i namena malih hidroelektrana i malih akumulacija

Autor: Stevović Svetlana Sažetak Male hidroelektrane i male akumulacije, za razliku od srednjih i velikih mnogo se skladnije uklapaju u životnu sredinu i skoro da nemaju negativnih uticaja na okruženje. One uzrokuju minorne i zanemarljive poremećaje u životnoj sredini. Male hidroelektrane se koriste za proizvodnju električne energije, a mogu da budu ugrađene i u sistemima za vodosnabdevanje naselja i industrije ili navodnjavanje. One učestvuju u izravnavanjima prirodnih neregulisanih voda i sprečavanju i smanjenju erozije, čime usporavaju zasipanje velikih akumulacija, produžavaju im vek trajanja, povećavaju upotrebljivost i profitabilnost. Svojim postojanjem i proizvodnjom pomažu razvoj poljoprivrede i male privrede (drvna industrija, kamenolomi mlinovi), kao i stočarstva, ribogojstva, sporta, rekreacije i turizma. Male hidroelektrane obezbeđuju garantovni biološki minimum i smanjuju migracije stanovništva iz nerazvijenih područja u gusto naseljene industrijske zone. U SCG od ukupno 3507 MW instalisanosti na hidroelektranama, sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 14 466 GWh, na malim hidroelektranama instalisano je 57 MW, sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 233 GWh, što je mnogo manje u odnosu na prirodne mogućnosti.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih organa Pristup planiranju integralnog upravljanja vodnim resursima – IWRMP Numeričko modeliranje brzotoka u krivini Proračun infiltracije vode u nezasićeno zemljište Procena uticaja aktivnosti u okviru sliva na životnu...

Istorijski razvoj uređenja vodnog režima zemljišta primenom odvodnjavanja i navodnjavanja u Vojvodini

Autor: Dragović Svetimir, Maksimović Livija, Radojević Veljko, Cicmil Milinko, Pantelić Sanja Sažetak Do početka XVIII veka oko 50% površina u Vojvodini bilo je ugroženo vodom, od poplava reka koje protiču kroz ovo područje, od unutrašnjih voda i visokih podzemnih voda. Regulisanjem toka reka, odbranom od poplava i odvodnjavanjem, od početka XVIII veka do danas, površine su postepeno oslobađane od suvišnih voda i pretvarane u plodne njive. Danas se u Vojvodini, za potrebe poljoprivrede, može koristiti oko 2 miliona ha odnosno oko 92% ukupne teritorije. Početak uređenja vodnog režima zemljišta u Vojvodini, izgradnjom hidromelioracionih sistema i objekata, prema dostupnim dokumentima, smatra se 1728 godina, izgradnjom prvog odvodnog i plovnog begejskog kanala. Izgradnjom Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, jednog od najvećih poduhvata ove vrste u svetu, stvoreni su svi uslovi za primenu odvodnjavanja i navodnjavanja na većem delu površina Bačke i Banata. Sredinom XIX veka, intenzivno su građeni nasipi na obalama reka za odbranu od poplava. Sistemi za odvodnjavanje i uređenje vodnog režima zemljišta građeni su u poslednjoj četvrtini XIX i u XX veku. Navodnjavanje u Vojvodini počinje krajem XIX veka, izgradnjom prvih sistema na oko 43 ha. Izgradnja na većim površinama odvija se tek posle drugog svetskog rata. Površine pogodne za primenu navodnjavanja u Vojvodini, bez predhodno većih ulaganja na uređenju zemljišta, iznose oko milion hektara. Za 50% ovih površina obezbeđena je voda iz Hs DTD.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Prinos i evapotranspiracija sudanske trave u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski razvoj Neke specifičnosti poljoprivrednog vodnog menadžmenta i navodnjavanja u Mađarskoj Savremen način organizovanja u oblasti uređenja vodotoka i obnavljanja rečnih pojaseva...

Modeliranje zavisnosti dubine podzemnih voda od padavina na dreniranim područjima

Autor: Đurović Nevenka, Stričević Ružica Sažetak U radu je izvršeno modeliranje zavisnosti dubine podzemne vode od padavina na dreniranom području na kome su rastojanja između drenova 10 i 30 m. U cilju modeliranja stohastičkih procesa koji su u ovom radu od interesa upotrebljen je MA (Moving Average) model. Pretpostavljeno je da je red modela n poznat procenjeni su parametri tako usvojenog MA modela i sračunata je vrednost kriterijuma. Zatim je skicirana zavisnost kriterijuma J od vrednosti parametra n koji se kretao u opsegu od 1 do 35. Polazeći od malih vrednosti parametra n i njegovim postepenim povećavanjem vrednost kriterijuma značajno smanjuje sve do trenutka kada se daljim povećavanjem efekat na kriterijumu ne vidi. Plato funkcije se uspostavlja na n=27, i ova vrednost se može usvojiti za odgovarajući red modela. Ovako veliki red modela može se objasniti topografskim položajem dreniranog područja, ka kome gravitiraju vode sa okolnih viših terena. Vrednost srednje kvadratne greške značajno manja za drenažni sistem za manjim međudrenskim rastojanjem (L;=10m) Logično je očekivati da padavine ne utiču na nivo podzemnih voda momentalno, već da postoji izvesno kašnjenje, uslovljeno filtracionim karakteristikama zemljišta, pa je u analizu uvedeno kašnjenje 0-5 dana da bi se procenilo koliko ono utiče na vrednost kriterijuma /. Međutim, rezultati pokazuju da pretpostavka o značajnom uticaju kašnjenja na promenu nivoa podzemnih voda nije održiva. Za vrednosti koje su usvojene kao red modela i red kašnjenja (n=27, d=0) prikazane su vrednosti visine vode iznad drena (h), i to vrednosti dobijene merenjem i vrednosti koje sračunava model. Ovako dobijen MA model se prvenstveno može iskoristiti za višekoračnu predikciju procesa posledice y (nivo podzemnih voda) na osnovu merenja procesa...

Prinos i evapotranspiracija sudanske trave u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta

Autor: Pejić Borivoj, Maksimović Livija, Karagić Đ., Mihailović V., Dragović S. Sažetak U ogledu, u poljskim uslovima, ispitivan je efekat različite predzalivne vlažnosti zemljišta na prinos zelene mase sudanske trave (Sorghum sudanense L). Takođe, utvrđene su potrebe ove biljne vrste za vodom, odnosno potencijalna evapotranspiracija (ETP). Ogled je izveden na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase. Ogled je postavljen po metodu blok sistema i prilagođen uslovima navodnjavanja kišenjem. U ogledu su bile zastupljene varijante navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65, 70-75 i 75-80% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK), kao i kontrolna varijanta bez navodnjavanja. Vreme zalivanja određivano je praćenjem dinamike vlažnosti zemljišta termogravimetrijskom metodom. ETP za pojedine otkose i vegetacioni period sudanske trave određen je bilansiranjem potrošnje vode iz rezervi zemljišta, padavina u vegetacionom periodu i norme navodnjavanja. Na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65% od PVK postignut je najveći prinos zelene mase sudanske trave (105,17 t ha”1) i te vrednosti vlažnosti zemljišta predstavljaju predzalivnu vlažnost, odnosno tehnički minimum vlažnosti zemljišta za ovu biljnu vrstu kod zemljišta srednjeg mehaničkog sastava. Vrednosti utrošene vode na ETP na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65% od PVK od 570 mm mogu se smatrati i potrebama ove biljne vrste za vodom u klimatskim uslovima Vojvodine.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji Problemi u eksploataciji savremene opreme za navodnjavanje kišenjem Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke Proračun infiltracije vode u nezasićeno zemljište Neke specifičnosti poljoprivrednog vodnog menadžmenta i navodnjavanja u...

Proračun infiltracije vode u nezasićeno zemljište

Autor: Đukić Vesna Sažetak Predmet ovog rada je modeliranje procesa infiltracije vode kroz zemljište primenom Ričardsove jednačine za slučaj kretanja vode samo u jednom vertikalnom, pravcu. Primenom Ričardsove jednačine dobijaju se najrealnije procene veličine infiltracije, jer se primenom ove jednačine infiltracija određuje vodeći računa o fizičkim zakonima koji utiču na nju. Primenjeni model infiltracije sadrži parametre koji odražavaju fizičku prirodu samog procesa i koji mogu biti merljivi. S obzirom da uspešna simulacija oticaja u velikoj meri zavisi od tačnosti predviđanja zapremine infiltrirane vode u zemljište, pomoću ovog modela analizirani su uslovi za pojavu površinskog oticaja. Validnost modela je pokazana na primeru smeđeg skeletoidnog zemljišta na škriljcima u mestu Rebelj, u blizini Valjeva.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Sa vremena analiza potrebnih količina vode za navodnjavanje Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Kvalitet vode u vodovodima Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom...

Procena uticaja aktivnosti u okviru sliva na životnu sredinu

Autor: Muškatirović Jasna Sažetak Procena uticaja ljudskih aktivnosti u domenu voda, u okviru sliva, na životnu sredinu, predstavlja značajnu kariku u primeni strategije održivog razvoja. Potreba za ekološkim i sociološkim vrednovanjem integralnih projekata u domenu voda, različiti ciljevi koje je potrebno ostvariti i sve izraženiji zahtevi interesnih grupa i korisnika voda da raspolažu informacijama značajnim za sagledavanje mogućih uticaja, nameću neophodnost razvoja posebnih pristupa za procenu uticaja na životnu sredinu. Razvoj metodologija za procenu uticaja podrazumeva visok nivo poznavanja direktnih i indirektnih uticaja različitih faktora i mogućih neželjenih posledica na životnu sredinu. Sve veći broj raspoloživih podataka merenja u prirodi o uticaju ljudskih aktivnosti na životnu sredinu, razvoj novih modela za simulaciju raznih procesa, nove informacione i komunikacione tehnologije, predstavljaju neophodnu podršku za kvalitetnu i tačnu procenu uticaja. U radu je dat pregled značajnijih, do sada razvijenih metodologija za procenu uticaja, po hronološkom redosledu. Ukazano je za koje potrebe su iste razvijene i šta su bili ciljevi procene. Izvršena je analiza primenljivosti opisanih metoda odnosno ukazano je na njihove prednosti i nedostatke za rešavanje konkretnih problema.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Studija hazarda i...

Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih organa

Autor: Popovska Cvetanka, Đorđević Branislav Sažetak Na reci Treski planira se brana i HE “Sv. Petka”, između dve postojeće akumulacije – “Kozjaka” i “Matke”, čime se upotpunjava kaskada akumulacija i hidroelektrana na toj reci. U radu se prikazuju rezultati modelskih istraživanja, kojima je proveravana hidraulička stabilnost svih objekata hidro-čvora i na osnovu kojih su date preporuke za poboljšanje tehničkog rešenja objekata za evakuaciju voda. Takođe, autori ukazuju na mogućnosti da se u tom veoma povoljnom profilu za izgradnju lučne brane realizuje i racionalnija izvedba postrojenja, ukoliko se iskoriste prednosti koje pruža lučna brana za evakuaciju velike vode preko središnjeg dela brane, i ako se uzvodna akumulacija “Kozjak” koristi u fazi građenja brane “Sv.Petka” za zaštitu od velikih voda i upravljanje protocima na reci Treski.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Primena valjanog betona u izgradnji brana, IV deo – građenje, kontrola kvaliteta i ekonomski aspekti Procena sigurnosti brana Primena valjanog betona u izgradnji brana II deo – komponente i osobine valjanog betona Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči Đokiću Seizmičnost pobuđena...

Numeričko modeliranje brzotoka u krivini

Autor: Budinski Ljubomir, Savić Ljubodrag Sažetak Prikazan je ravanski (2D) numerički model nejednolikog ustaljenog tečenja u brzotoku sa horizontalnom krivinom trase korita. Primenjene su metode McCormack i MUSCL, poboljšane sa TVD članom. Dobijeni rezultati numeričkih modela su upoređeni sa eksperimentalnim rezultatima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Modeliranje nizova mesečnih suma padavina metodom vremenskih serija Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT Modeliranje vodnih režima u karstu Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih...

Ekološko i hidrološko stanje Dojranskog jezera

Autor: Popovska Cvetanka, Gesovska Violeta, Ivanoski Dragan Sažetak Republika Makedonija ima tri prirodna jezera: Ohridsko, Prespansko i Dojransko. Najmanje je Dojransko, ali nije malo ni kao vodni resurs, ni kao prirodni raritet. U poslednjih 15 godina to prirodno bogatstvo je ugroženo zbog veoma značajnog opadanja nivoa vode. Sliv i jezero su podeljeni između Makedonije i Grčke. Dotok u jezero nastaje od padavina, od dotoka malim vodotocima, i od podzemnih voda. Od 1988. godine vodena površina jezera smanjila se sa 42 km2, na 31 km2, dok se zapremina smanjila sa 262 miliona m3 na samo 80 miliona m3 (u 2000 godini). Tako veliko obaranje nivoa jezera zajedno sa narušavanjem kvaliteta vode u njemu, izazvali su veoma ozbiljne ekološke posledice. Smanjeni su biodiverziteti, a smanjenje planktonskih organizama dovelo je do osiromešenja ribljeg fonda. Iščezao je i veliki broj ptičijih vrsta. Uništenje ekosistema jezera ima teške posledice i na celokupnu ekonomiju regiona. Turizam, koji je bio primarna privredna grana danas je sasvim zamro, tako da je u 2000 godini bio samo deseti deo od onog iz osamdesetih godina prošlog veka. Makedonija je uložila značajne napore da poboljša količinu i kvalitet tog vodnog blaga. Da bi se smanjilo zagađenje jezera izgrađen je kanalizacioni sistem duž obale jezera. Takođe, značajno su smanjene količine vode koja se troši na navodnjavanje u slivu, na taj način što se prešlo na navodnjavanje metodom “kap po kap”. Međutim, i pored uloženih napora sa strane Makedonije – jezero još uvek nije spaseno. Zbog toga se čine dodatni napori, uz razmatranje alternativa – dovođenje dopunske količine površinskih voda sa Konjske reke, ili dovođenje zahvaćene podzemne vode iz jednog aluviona podzemnih voda...

Pristup planiranju integralnog upravljanja vodnim resursima – IWRMP

Autor: Knežević Božo Sažetak Razmatraju se principi integralnog upravljanja vodnim resursima, kao najcelovitiji način upravljanja ne samo vodama, već i drugim resursima čije aktiviranje zavisi od voda. Integralnost podrazumeva i najskladnije uklapanje objekata vodne infrastrukture u okruženje.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Tendencije u strateskom planiranju – povodom usvajanja vodoprivredne osnove Republike Srbije Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Merodavni protoci za prelive na branama Hidraulički transport u vidu guste mešavine, deo I – tonjenje zrna u mešavini Direktiva EU u oblasti politike voda osnova za harmonizaciju sa evropskom...

Kako ostvariti visoku pouzdanost regionalnog sistema vodosnabdevanja crnogorskog primorja?

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Članak predstavlja autorizovano izlaganje autora na Okruglom stolu “Vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja”, održanog u Podgorici 28.maja 2004. U radu autor razmatra probleme potrebne visoke obezbeđenosti regionalnog sistema, u svetlu nekih od razmatranih izvorišta. Zaključuje da kao potencijalno izvorište za regionalni sistem treba ozbiljno razmotriti Moraču u neposrednoj zoni njenog ušća u Skadarske jezero, jer bi time bili zadovoljeni visoki zahtevi obezbeđenosti isporuke vode.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Objektivno vrednovanje kriterijuma performanse sistema akumulacija Sa vremena analiza potrebnih količina vode za...

Hidraulički transport u vidu guste mešavine, deo I – tonjenje zrna u mešavini

Autor: Komatina Dejan Sažetak: Hidraulički transport čvrstih materijala u vidu guste mešavine se koristi u svetskoj praksi zbog pozitivnih efekata u tehničkom, ekonomskom i ekološkom pogledu. U radu je razmatrano pitanje tonjenja zrna u nenjutnovskim fluidima, kao jedno od značajnih pitanja za proračun hidrauličkog transporta u vidu guste mešavine. Ilustrovan je postupak proračuna koeficijenta otpora i brzine tonjenja zrna. Analiziran je domen primene datih izraza. Na konkretnom primeru je prikazan uticaj pojedinih faktora na brzinu tonjenja i ukazano je na specifičnosti u odnosu na slučaj tonjenja zrna u čistoj vodi. preuzmite pun tekst Srodni članci: Primena valjanog betona u izgradnji brana – III deo: Projektovanje Sa vremena analiza potrebnih količina vode za navodnjavanje Nepristrasna ocena značaja kriterijuma u višekriterijumskoj optimizaciji Modeliranje vodnih režima u karstu Primena valjanog betona u izgradnji brana, IV deo – građenje, kontrola kvaliteta i ekonomski...

Primena valjanog betona u izgradnji brana, IV deo – građenje, kontrola kvaliteta i ekonomski aspekti

Autor: Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan Sažetak Poslednji iz serije od četiri rada posvećenih valjanom betonu odnosi se na građenje, kontrolu kvaliteta i ekonomske aspekte RCC brana. U prvom delu rada obrađena su najvažnija pitanja tehnološkog procesa izgradnje ovog tipa brana, kao što su: spravljanje betona, transport, razastiranje, zbijanje, obrada horizontalnih spojnica, galerije i drenaže, nega i zaštita. Zatim su opisana laboratorijska ispitivanja i terenska merenja u cilju kontrole kvaliteta RCC-a i date preporuke na bazi istraživanja izvršenih u ACI i USACE. U poslednjem poglavlju analizirani su ekonomski aspekti, moguće uštede, struktura i postupak određivanja jedinične cene valjanog betona.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Primena valjanog betona u izgradnji brana II deo – komponente i osobine valjanog betona Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči Đokiću Procena sigurnosti brana Fizičke metode za prečišćavanje otpadnih voda – primena metode naizmeničnog mržnjenja i hlađenja i mikrotalasnog zagrevanja za obradu zauljenih voda Razvoj i primena novih upravljačko-informacionih tehnologija u rečno-kanalskom saobraćaju u okviru dunavskog...

Modeliranje vodnih režima u karstu

Autor: Stanić Miloš, Dašić Tina Sažetak Zakonitosti tečenja podzemnih tokova u karstnim predelima u potpunosti se razlikuje od tečenja u intergranularnoj sredini. U hidrauličkom smislu, ovo se tečenje bolje se opisuje zakonitostima tečenja u kanalima (cevima) pod pritiskom i sa slobodnom površinom, nego klasičnim tečenjem kroz poroznu sredinu. U ovom radu prikazan je jedan konceptualni (pojednostavljeni) fizički model, u okviru koga je vertikalni vodni bilans modeliran UNSAT modelom, koji se zasniva na tečenju kroz nezasićenu sredinu, a tečenje u horizontalnom pravcu modelirano je kvazi ustaljenim strujanjem. Model je urađen za slivno područje izvorišne zone reke Bregave u Istočnoj Hercegovini.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Speleoronjenje, značajan metod istraživanja i zaštite podzemnih voda u karstu Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Modeliranje nizova mesečnih suma padavina metodom vremenskih...

Fizičke metode za prečišćavanje otpadnih voda – primena metode naizmeničnog mržnjenja i hlađenja i mikrotalasnog zagrevanja za obradu zauljenih voda

Autor: Rajaković Vladana N., Ljubisavljević Dejan, Skala Dejan Sažetak U radu je dat pregled metoda za prečišćavanje otpadnih voda. Predmet istraživanja rada je analiza i primena savremenih metoda za demulzifikaciju, odnosno uklanjanje ulja iz vode. Glavni izvori zauljenih otpadnih voda su rafinerije nafte, proizvodnja / obrada metala i proizvodnja hrane. U skladu sa ekološkim zahtevima svaki tehnološki proces u kome se koriste emulzije ulja u vodi mora da bude praćen odgovarajućom obradom otpadne ili iskorišćene emulzije. Cilj obrade je uklanjanje zagađivača (ulja) i dobijanje vode odgovarajuće čistoće. U ovom radu je istražena mogućnost prečišćavanja emulzija metodom naizmeničnog hlađenja / zagrevanja i metodom hlađenja praćenog mikrotalasnim zagrevanjem. Metode ispitane u ovom radu su nedestruktivne, pripadaju fizičkim metodama analize i primenjuju se bez dodavanja hemijskih reagenasa čime je ostvaren koncept ekološki prihvatljivih (“zelenih”) metoda za obradu zauljenih otpadnih voda.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Primena navodnjavanja u rasadnicima topola Sociološki fenomeni bitni za uspeh projekata u oblasti voda Primena valjanog betona u izgradnji brana II deo – komponente i osobine valjanog betona Sa vremena analiza potrebnih količina vode za...

Nepristrasna ocena značaja kriterijuma u višekriterijumskoj optimizaciji

Autor: Srđević Bojan Sažetak U radu je prikazan optimizacioni postupak nepristrasnog određivanja težinskih vrednosti kriterijuma samo na osnovu informacije sadržane u matrici odlučivanja. Pretpostavka je da su kriterijumi i alternative poznati, da je za svaku alternativu poznat njen rejting u odnosu na svaki od kriterijuma, a da su relativni odnosi kriterijuma po značaju za proces odlučivanja nepoznati. “Objektivni” postupci ove vrste u višekriterijumskoj analizi i optimizaciji imaju smisla kada se želi nepristrasan rezultat, na primer kada donosilac odluka ne postoji, ili je zbog nekog razloga eliminisan iz ocenjivanja važnosti kriterijuma. Razrađeni optimizacioni metod FANMA primenjen je na deo procesa odlučivanja pri rangiranju tehnologija navodnjavanja i predstavlja nastavak nekih ranijih istraživanja u oblasti.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Sa vremena analiza potrebnih količina vode za navodnjavanje Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji Primena navodnjavanja u rasadnicima topola Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST...

Sociološki fenomeni bitni za uspeh projekata u oblasti voda

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Da bi integralni razvoji projekat u oblasti voda bio prihvaćen on mora pored uobičajenih stabilnosti koje se u projektu analitički dokazuju (hidrološka, hidraulička, geotehnička, konstrukcijska, ekonomska stabilnost) da bude i – sociološki i ekološki stabilan. Razmatraju se suštinski razlozi zbog kojih su čak i projekti sa izuzetnim performansama – osporavani i zaustavljani. Jedan od ključnih razloga je u tome što su svi ti integralni projekti, sa veoma širokom lepezom ciljeva, sasvim nepotrebno i vrlo štetno suženi samo na oblast voda – na vodoprivredne i hidroenergetske namene. Autor se zalaže da se načini korenit zaokret upravo u definisanju ciljne strukture i u definisanju namene i naziva projekta, kako bi svi ostali korisnici prostora već u samom početku u integralnom projektu sagledavali i svoje interesa. I što je vrlo bitno, da se već na samom početku vidi da su svi ciljevi ekološke zaštite i uređenja prostora potpuno ravnopravni učesnik u ciljnoj strukturi. Veliki razvojni projekat mora da nosi naziv u skladu sa ciljem najvišeg reda, npr. – “integralno korišćenje, zaštita i uređenje prostora / sliva …”, ili, “integralni razvojni projekat…”, a zatim se mora već na samom početku da podrobno definiše ciljna struktura tipa granatog stabla, u kojoj obavezno moraju biti ciljevi iz sledećih grupa: sociološki, privredno / razvojni, ekološki, saobraćajni, urbani, kulturološki, vodoprivredni, energetski. Daje se sažeti primer ciljne strukture za planirani sistem u Gornjem slivu Drine (nepotrebno suženo nazvan HE Buk Bijela). Ciljevi u oblasti voda se tretiraju ravnopravno sa svim ostalim ciljevima. Pri razmatranju projekta mora se po svih deset ključnih ekoloških faktora razmatrati i varijanta “ne raditi ništa” koja je najčešće sa veoma teškim...

Sa vremena analiza potrebnih količina vode za navodnjavanje

Autor: Avakumović Dimitrije, Stričević Ružica, Đurović Nevenka, Stanić Miloš, Dašić Tina, Đukić Vesna Sažetak U radu se obrađuje proračun potrebnih količina vode za navodnjavanje. Na osnovu jednačine vodnog bilansa uspostavlja se veza između prihoda i rashoda vode i određuju se potrebe za navodnjavanjem. Osim ove jednačine, u ovom radu se potrebe za navodnjavanjem određuju i pomoću proračuna padova prinosa gajenih useva na različitim vrstama zemljišta. Za ovaj slučaj u radu je primenjen model CROPWAT. U radu je, takođe, prikazan i savremen način određivanja efektivnih padavina i evapotranspiracije, kao glavnih komponenata vodnog bilansa, a u cilju proračuna potrebnih količina vode, tj. norme navodnjavanja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Problemi u eksploataciji savremene opreme za navodnjavanje kišenjem Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analiza Upotrebljivost voda za navodnjavanje Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Mogući efekti primene sistema za navodnjavanje u proizvodnji...