3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Uticaj hidrometeoroloških i morfoloških karakteristika unutrašnjih plovnih puteva na bezbednost plovidbe

Autor: Radmilović Zoran R., Zobenica Radovan Sažetak Uticaj hidometeoroloških i morfoloških karakteristika unutrašnjih plovnih puteva na bezbednost plovidbe je velika. Nepovoljne hidometeorološke i morfološke karakteristike unutrašnjih plovnih puteva su najčešći uzrok transportnih otkaza. U radu su objašnjene uticaji krivina, širina i dubina plovnog puta, kao i broja i rasporeda plovidbenih oznaka i vetra na bezbednost plovidbe.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta Saradnja Dunavskih administracija za plovne puteve kroz projekat NEWADA Uticaj navodnjavanja na prinos, kvalitet i evapotranspiraciju semenske soje Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse Uticaj opadanja nivoa podzemnih voda na procese starenja vodozahvatnih objekata na primeru izvorišta...

Abrazija betona hidrotehničkih objekata

Autor: Erčić Živodar Sažetak Navode se najčešći uzroci oštećenja betona hidrotehničkih objekata i detaljnije razmatra abrazija betona. Iznose se podaci o otpornosti na abraziju raznih materijala i navodi nekoliko vrsta maltera koji se u literaturi preporučuju za korišćenje pri popravci oštećenih delova betona kao i za zaštitu od abrazije osnovne betonske mase objekta. Prikazuju se abraziona oštećenja na jednom objektu za zahvatanje vode za navodnjavanje.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Indukovani kolapsi – stalni rizik kod izgradnje hidrotehničkih objekata u karstu Primena valjanog betona u izgradnji brana – III deo: Projektovanje Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana (peti deo – prelivi sa stepenastim brzotokom) Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči Đokiću Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje...

Kvalitet vode Dunava na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analize

Autor: Martinović-Vitanović Vesna M., Kalafatić Vladimir I. Sažetak Proućavanja kvaliteta vode reke Dunav u beogradskom regionu obavljena su na pet lokaliteta, juna i septembra 2003. godine. Kvalitativna, kvantitativna i saprobiološka analiza zajednica planktona i makrozoobentosa poslužile su za procenu kvaliteta vode i kategorizaciju vodotoka. Na osnovu izračunatih vrednosti indeksa saprobnosti S, procenjeno je da se kvalitet vode, juna kretao u rasponu od II-III i III-II klase, dok je septembra bio uglavnom u intervalu od II do III klase, u najvećem broju slučajeva na prelazu iz II u III klasu.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analiza Kvalitet vode u vodovodima Uticaj navodnjavanja na prinos, kvalitet i evapotranspiraciju semenske soje Primena standardizovanog indeksa padavina za određivanje pojava suficita i deficita vode na području Surčinskog donjeg polja Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje...

AHP vrednovanje samohodnih mašina za navodnjavanje primenom različitih metoda prioritizacije

Autor: Kolarov Vasiljka, Srđević Bojan Sažetak U radu su pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) vrednovane i rangirane odabrane samohodne mašine za navodnjavanje. Primenjena su tri alternativna postupka prioritizacije: metod aditivne normalizacije, metod sopstvenih vrednosti i logaritamski metod najmanjih kvadrata. Tretirane su četiri mašine (centar pivot, centar pivot sa ugaonim krilom, linear tipa I i rendžer) u odnosu na četiri kriterijuma (investicije, pokrivenost površine utrošak rada i utrošak energije).   preuzmite pun tekst Srodni članci: Vrednovanje hidroenergetskih potencijala u poređenju sa drugim obnovljivim energijama Objektivno vrednovanje obnovljivih energija Ublažavanje suše primenom navodnjavanja u proizvodnji kukuruza Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Problemi u eksploataciji savremene opreme za navodnjavanje...

O redukciji podataka u statistici

Autor: Jevremović Vesna, Mališić Jovan Sažetak U radu se proučava redukcija podataka u statistici tako što se razmatraju mogućnosti rekonstrukcije vrednosti uzoračkih statistika, kao i testiranja statističkih hipoteza ako se na podatke iz prošlosti dodaju novi podaci. Pritom se, umesto svih podataka iz prošlosti, raspolaže samo izračunatim vrednostima nekih statistika.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih voda Razvoj alata za prikaz podataka u programu ARCMAP Dinamičko praćenje deformacionih struktura u realnom vremenu Popunjavanje i produžavanje vremenskih serija u sklopu simulacionog modela...

Spasavajmo naše vodovode!

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Članak nema sažetak.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Brani i pridružni hidrotehnički objekti, Prof, dr Ljubomir Tančev, Izdavač autor, Gradežen fakultet, Skopje, 1999 Potresi izazvani akumuliranom vodom, Prof dr Petar Stojić i Rodoljub Lalić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1994 Petar Petrović: Hidrotehničke konstrukcije – III – brane, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005 Dušan R. Stojadinović: Vodni potencijali Kruševačke oblasti, Zadužbina Andrejević, Posebna izdanja, Beograd, 2004 Hidrotehničke konstrukcije, drugi deo, Prof-dr Petar S. Petrović, Izd. Gradevinski fakultet Univerziteta u...

Meteorološki prognostički modeli u hidro-informacionom sistemu Drine

Autor: Sparavalo Branko Sažetak U radu su prikazane osnovne funkcije prognostičkih meteoroloških sistema i modela koji se mogu koristiti u operativnoj praksi merodavnih institucija. Navedeni su prognostički modeli koji se koriste u DC EPS-u sa prikazom operativnih podataka u slivu r. Drine koji su dostupni u ovom trenutku. Ukazano je na perspektivu razvoja meteoroloških sistema, odnosno meteoroloških prognostičkih modela, gde su posebno potencirani ETA model i ETA-MOS model, kao najperspektivniji za primenu u slivu reke Drine. Dat je opis baze meteoroloških podataka i način komuniciranja između meteoroloških stanica, HM Zavoda, hidroelektrana i drugih učesnika. Na kraju je naznačen tip prognostičkog paketa za automatsko upravljanje sistemom koji treba razviti, kao i neophodna računarska i sistemska podrška koja će sve to pratiti.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih voda Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Popunjavanje i produžavanje vremenskih serija u sklopu simulacionog modela...

Primeri korišćenja simulacionog modela Drina

Autor: Simić Zoran, Arsić Miomir, Orlić Aleksandra Sažetak Simulacioni model Drina je softver, kojim se simuliraju različite situacije rada izgrađenih i planiranih hidroenergetskih objekata. Prikazani su primeri simulacije dva podsistema hidrosistema Drina: hidrosistem Uvac-Lim i hidrosistem Piva, Tara, Buk Bijela. Ulazni parametri i elementi upravljanja sistemima, kao i izlazni rezultati simulacije su prikazani u formi kao u modelu Drina. Pored toga dati su i komentari izlaznih simulacija.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Popunjavanje i produžavanje vremenskih serija u sklopu simulacionog modela Drine Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih...

Softverska platforma hidro-informacionog sistema Drina

Autor: Grujović Nenad, Milivojević Nikola Sažetak U radu se razmatra arhitektura hidro-informacionog sistema Drine sa odgovarajućim softverskim rešenjima. Prikazane koncepcije su osnovna specifikacija softverskih tehnologija koje su korišćene u razvoju sistema. Pored rešenja koja su implementirana, analizirana su, gde je to bilo moguće i alternativna rešenja od kojih će neka biti primenjena u daljem razvoju. Posebna pažnja je posvećena sadašnjim i budućim rešenjima čija je uloga da sistem približe međunarodnim standardima i daju potporu harmonizaciji sa aktuelnim svetskim softverskim proizvodima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih voda Otvorena softverska arhitektura za modeliranje, simulaciju i upravljanje distributivnim vodovodnim sistemima Korisnički interfejs hidroinformacionog sistema zasnovan na...

Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih voda

Autor: Grujović Aleksandar, Grujović Nenad, Taranović Dragan, Kalinić Zoran S. Sažetak U radu su izloženi osnovni principi za formiranje sistema za merenja akviziciju, prenos i arhiviranje podataka u okviru jedinstvenog hidroinformacionog sistema sliva reke Drine. Izložene su i metode hidrometeoroloških merenja uključujući i odgovarajuću mernu opremu s posebnim osvrtom na merenje nivoa vode. Opisane su i dve prototipske varijante beskontaktnog ultrazvučnog merila nivoa površinskih voda, realizovane u Centru za informacione tehnologije na mašinskon fakultetu u Kragujevcu, sa odgovarajućim namenski razvijenim programom za akviziciju podataka. Dati su rezultati ispitivanja oba prototipa i izvršeno je upoređenje njihovih karakteristika.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Metode za prikupljanje podataka u geoinformacionom sistemu vodoprivrede Srbije Opšti principi i osnovni elementi strategije strukturnog razvoja upravljanja vodama i vodoprivrede Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu...

Popunjavanje i produžavanje vremenskih serija u sklopu simulacionog modela Drine

Autor: Bartoš-Divac Vladislava, Prohaska Stevan, Stojanović Boban Sažetak U ovom radu je opisana metodologija za popunjavanje i produžavanje nedostajućih podataka u vremenskim serijama meteoroloških veličina: padavina temperatura i vlažnosti za odabrane stanice na slivu reke Drine. Popunjavanje podataka se vrši na osnovu poznatih korespondentnih veličina u istom vremenskom trenutku na drugim meteorološkim stanicama. Na bazi sinhronog perioda osmatranja uspostavljaju se zavisnosti između standardizovanih promenljivih koje se, zatim, primenjuju za vremenske trenutke za koje ne postoje merenja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST...

Komponente matematičkog modela – jednačine čvorova i veza

Autor: Arsić Miomir, Bartoš-Divac Vladislava, Simić Zoran Sažetak U ovom radu su prikazane komponenete matematičkog modela koje su primenjene u modeliranju slivnog područja reke Drine. Sliv je dekomponovan na dve vrste entiteta, čvorove i veze. Za svaku vrstu entiteta su razvijeni matematički modeli kojima se simulira fizički proces.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih tokova Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog...

Speleoronjenje, značajan metod istraživanja i zaštite podzemnih voda u karstu

Autor: Milanović Saša Sažetak U hidrogeološkim, inženjersko-geološkim i hidrotehničkim zahvatima u karstu a vazanim za podzemne vode, karstne kanale, vrela i ponore, speleoronjenje je jedina istraživačka metoda koja omogućuje direktno osmatranje, proučavanje i egzaktno geološko kartiranje karstnih kanala i kaverni. Podaci prikupljeni tokom speleoronila_kih istraživanja znatno doprinose rekonstrukciji evolucije karstnog procesa u određenom regionu što je veoma značajno kod procene dubine karstifikacije i određivanja dominantnih pravaca kretanja podzemnih voda. U poslednjih trideset godina samo na području Srbije i Crne Gore je istraženo više od 40 izvorskih sifona, aktivnih pećinskih kanala i ponora od strane speleoronioca. Pored istraživanja za pomenute svrhe, zaštita karstnih podzemnih voda sve više dobija na značaju kao jedan od ključnih parametara regionalnog planiranja i razvoja karstnih regiona. Jedan od aspekata zaštite koji je potpuno zanemaren, je i uticaj brojnih čovekovih aktivnosti na endemske vrste koje naseljavaju potopljene karstne kanale. Zahvaljujući speleoronjenju omogućeno je osmatranje i proučavanje nekih od ovih vrsta neposredno, u njihovom prirodnom ambijetu. Pored čovečije ribice (Proteus anguinus) i ribe gaovice (Paraphoxinus ghetaldi) jedan od “najčešćih” stanovnika je i amfipoda-račić (iz reoda Nipharus) koja je tokom dosadašnjih speleoronila_kih istraživanja karsta Dinarida pronađena i snimljena na više lokaliteta. Zaštita speleofaune i njenih endemskih vrsta je direktno povezana sa zaštitom podzemnih voda. Nažalost, delom zbog neobaveštenosti, a delom i zbog neodgovornosti, opstanak ovih vrsta je sve više ugrožen.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Indukovani kolapsi – stalni rizik kod izgradnje hidrotehničkih objekata u karstu Osnovna pitanja zaštite prostora u slivovima akumulacija na planinskim područjima Srbije Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Upotrebljivost voda za navodnjavanje Kvalitet vode u...

Uticaj navodnjavanja na prinos, kvalitet i evapotranspiraciju semenske soje

Autor: Maksimović Livija, Pejić Borivoj, Milić Stanko, Đukić Vojin, Balešević-Tubić Svetlana, Vujaković Milka M. Sažetak Dvogodišnja eksperimentalna istraživanja uticaja navodnjavanja na prinos kvalitet i evapotranspiraciju semenske soje izvedena su na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase u periodu 2002-2003. godine. Bile su zastupljene varijante navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60, 70, 80% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK) kao i kontrolna varijanta bez navodnjavanja. Ispitivane su tri sorte soje iz različitih grupa zrenja: Proteinka iz 0 grupe, Novosađanka iz I grupe i Vojvođanka iz II grupe zrenja. Navodnjavana soja ostvarila je visokosignifikantno veći prinos u odnosu na soju bez navodnjavanja. Prosečno povećanje prinosa u uslovima navodnjavanja bilo je od 1,4-1,8 t ha-1, odnosno 46,6-59,4%. Različita predzalivna vlažnost zemljišta nije značajno uticala na visinu prinosa. Utrošak vode na evapotranspiraciju soje u uslovima navodnjavanja kretao se u intervalu od 468 – 541 mm, a na kontrolnoj varijanti bez navodnjavanja kretao se od 390-448 mm i bio je u korelaciji sa vodom akumuliranom u zemljištu u predvegetacionom periodu. Klijavost semena dobijena primenom standardnog laboratorijskog metoda i primenom testa ubrzanog starenja ukazuje da se samo u uslovima navodnjavanja mogu istovremeno dobiti visoki prinosi soje i odličan kvalitet proizvedenog semena.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke Kvalitet vode u vodovodima Stanje, problemi i potrebe unapređenja navodnjavanja u Srbiji Problemi u eksploataciji savremene opreme za navodnjavanje...

Primena valjanog betona u izgradnji brana – III deo: Projektovanje

Autor: Kuzmanović Vladan, Savić Ljubomir R., Milovanović Bojan Sažetak Posle prikaza istorijskog razvoja RCC brana i analize komponenata i osobina valjanog betona (koji su dati u prethodnim člancima), u ovom radu su obrađena najvažnija pitanja u vezi sa projektovanjem gravitacionih brana od valjanog betona. Na početku su analizirani principi projektovanja, oblik poprečnog preseka i opšta stabilnost. Sledi opis dimenzionisanja, uticaji seizmike i termička analiza. Razmatranjem razdelnica, zaptivki, galerija i kontrole procurivanja dat je osvrt na najvažnije elemente upotrebljivosti. Na kraju su opisane specifičnosti temeljenja, evakuacije velikih voda i osmatranja brana od valjanog betona. Na taj način istaknute su najvažnije osobenosti RCC brana, kao i sličnosti i razlike u odnosu na klasične brane od hidrotehničkog betona, koje se moraju imati u vidu prilikom projektovanja.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski razvoj Procena sigurnosti brana Kvalitet vode u vodovodima Otpor broda u rečnom kanalu Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke...

Studija hazarda i operativnosti

Autor: Erčić Živodar, Bjegović Petar Sažetak Značajnu ulogu u planiranju i upravljanju složenim postrojenjima imaju aktivnosti i mere pomoću kojih se otkrivaju moguća odstupanja od projektnih intencija, definišu razlozi i posledice kao i odgovarajuće akcije koje treba preduzeti sa ciljem da se ispuni osnovna namena postrojenja. U ovom radu se izlaže jedna od metoda za otkrivanje mogućih odstupanja, poznata pod nazivom HAZOP. Metoda se ilustruje primerom u kome je postupak otkrivanja mogućih odstupanja primenjen na jednu komponentu postrojenja za prečišćavanje vode za piće i industriju.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Kvalitet vode u vodovodima Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke...

Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analiza

Autor: Martinović-Vitanović Vesna M., Kalafatić Vladimir I. Sažetak U radu su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta vode reke Save u regionu Beograda. Istraživanje je obavljeno tokom juna i septembra 2003. godine. Uzorci su prikupljeni sa pet lokaliteta duž 61,5 km rečnog toka. Analizirane su zajednice planktona i makrozoobentosa sa kvalitativnog, kvantitativnog i saprobiološkog stanovišta. Saprobiološka analiza ukazuje na prisustvo umerenog organskog zagađenja, što vodu Save svrstava juna i septembra u granice II i III-II klase, pri čemu septembra, u najvećem broju slučajeva, na sam prelaz iz II u III klasu.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Kvalitet vode u vodovodima Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Dinamičko praćenje deformacionih struktura u realnom vremenu Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST...

Dinamičko praćenje deformacionih struktura u realnom vremenu

Autor: Ašanin Slobodan, Božić Branko Sažetak Deformacija objekta jeste rezultat nekog procesa. Tehnike merenja sa kojima se danas raspolaže omogućuju merenje i analizu takvih procesa u svim njegovim aspektima. Važnost takvog pristupa saglasna je postojećem trendu u oblasti inženjerskog osmatranja hidrotehničkih objekata od koga se zahteva ocena ne samo geometrijskih promena objekta već dinamike procesa koja podrazumeva povezivanje uzroka pomeranja i fizičkih osobina objekta. Posebno mesto u sistemima za praćenje deformacija danas pripada GPS tehnologiji. Osim GPS u radu se prikazuje nekoliko aktuelnih sistema koji pored ili zajedno sa GPS predstavljaju današnju okosnicu u oblasti deformacione analize.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Kvalitet vode u vodovodima Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog...

Modeliranje vodovodnih sistema – optimizacija parametara modela primenom PEST metode

Autor: Mijić Ana, Ivetić Marko, Prodanović Dušan Sažetak Jedan od razloga što postoji razlika između rezultata simulacije rada vodovodnih sistema i podataka dobijenih merenjima je i nepoznavanje tačnih vrednosti parametara matematičkih modela. U simulacijama se koriste najbolje vrednosti parametara do kojih se može doći na osnovu raspoloživih merenja i zadatih kriterijuma. Te vrednosti nazivaju se optimalne ili merodavne vrednosti parametara, a sam proces njihovog dobijanja kalibracija matematičkih modela. U ovom radu se, na primeru matematičkog modela vodovoda Bečej, prikazuje postupak optimizacije hrapavosti cevi primenom PEST metode. Takođe, analizira se uticaj izbora mernih mesta u sistemu na rezultat optimizacije i daju se preporuke za buduća istraživanja. Za kalibraciju modela korišćeni su podaci merenja pritisaka i protoka. Iskustvo je pokazalo da, bez obzira na sve raspoložive alate za automatizaciju procesa, uspešnost kalibracije najviše zavisi od ljudskog faktora. Pravilan izbor ulaznih podataka, uz razumevanje dobijenih rezultata, je preduslov za kvalitetan proces kalibracije.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom...

Kvalitet vode u vodovodima

Autor: Milojević Miloje Sažetak U radu se najpre prikazuju putevi kojima dolazi do pojave prisustva sastojaka u vodi na izvorištima i promene koje nastaju u vodovodnom sistemu. Promene se mogu odigravati u objektima na izvorištu, u postrojenjima za prečišćavanje vode, u razvodnoj mreži i rezervoarima. S obzirom na to da sastav vode može imati, ponekad, nepovoljan uticaj na zdravlje potrošača vode, kao i na procese proizvodnje u pojedinim industrijama a i na objekte i opremu vodovoda, neophodno je da se vodi računa o sastavu vode. Zbog toga se na nacionalnom i na međunarodnom planu postavljaju uslovi za kvalitet vode naročito radi zaštite zdravlja stanovništva. U radu se dalje prikazuje Direktiva Evropske zajednice o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu i Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz naše zemlje. Ovi dokumenti su u radu prikazani i izvršeno njihovo upoređenje u pogledu propisanih koncentracija i propisanog načina kontrole kvaliteta. Uputstvo Svetske zdravstvene organizacije, deo o zdravstvenim kriterijumima za određivanje preporučenih koncentracija sastojaka vode, korišćeno je u odnosu na nekoliko sastojaka koji su ovih poslednjih godina izazvali posebno interesovanje naše javnosti. Na kraju je dat prikaz postrojenja za prečišćavanje vode reke Save u Beogradu, “Makiš”, kao primer jednog od savremenih postrojenja za dobijanje vode koja odgovara zvaničnim zahtevima.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke Određivanje trajektorije kamena u tekućoj vodi Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema...

Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode

Autor: Prodanović Dušan, Stefanović Nenad Sažetak U okviru postrojenja za prečišćavanje vode “Štrand” u Novom Sadu, nalaze se dvadeset i četiri filtarska polja. Raspoređena su u dve filtarske stanice “Staru” i “Novu”. Voda se u fitarska polja dovodi gravitaciono, cevovodima pod pritiskom, iz dva bazena za aeraciju. Automatski sistem upravljanja održava konstantan nivo u filtarskom polju pomoću nizvodnog regulacionog zatvarača. Svako povećanje nivoa (usled zapušavanja ispune) automatika kompenzuje otvaranjem zatvarača, čija bi otvorenost trebala ujedno i da pokazuje stepen zaprljanosti ispune. Trenutno stanje je takvo da su sva filtarska polja hidraulički spojena zbog potopljenosti dovodnih cevovoda tako da regulisanje nivoa nizvodnim zatvaračem na jednom filtru, utiče na nivo vode u svim ostalim filtrima. Ova činjenica dovodi do otežanog upravljanja, nestabilnosti u radu postrojenja, a stepen otvorenosti nizvodnog ventila nije direktno povezan sa stanjem ispune na određenom polju. U radu je prikazano hidrauličko rešenje razdvajanja polja sa projektovanjem mernog objekta, jednačine matematičkog modela, rezultati dobijeni na fizičkom modelu preliva, kao i neki problemi na koje se nailazilo u radu.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Oscilacije vode u akumulacijama prouzrokovane promenama uzvodnog i nizvodnog graničnog proticaja Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Korisnički interfejs hidroinformacionog sistema zasnovan na GIS-u Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva...

Perspektive srpske vodoprivrede u prvoj deceniji XXI veka

Autor: Petković Slobodan Sažetak U radu se razmatraju aktuelni problemi u sektoru voda u Srbiji, kao i perspektive razvoja vodoprivrede, u svetlu svetskih trendova u ovoj oblasti. Prikazuju se zaključci i poruke sa značajnih međunarodnih skupova, posvećenih problematici korišćenja i zaštite voda. Imajući u vidu aktuelnu ekonomsku krizu u zemlji i neizvesnost u pogledu dinamike oporavka i jačanja privrede u narednom srednjeročnom periodu, razmatraju se dva realna scenarija razvoja srpske vodoprivrede u prvoj deceniji XXI veka.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta Vrednovanje hidroenergetskih potencijala u poređenju sa drugim obnovljivim energijama Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Otpor broda u rečnom...

Otpor broda u rečnom kanalu

Autor: Jovanović Miodrag Sažetak U ovom radu se govori o proceni sile otpora kretanju broda u plovnom putu ograničene širine i dubine – plovnom kanalu. Intenzitet sile otpora se može posredno odrediti na osnovu pogonske snage broda, koja zavisi od dimenzija poprečnog preseka kanala, karakteristika broda i brzine njegovog kretanja odnosno sniženja nivoa u zoni broda. Sniženje nivoa se pod određenim pretpostavkama može sračunati iz jednačina održanja mase i količine kretanja. Provera računskog modela je obavljena pomoću postojećih rezultata merenja otpora konkretnog teretnog broda tegljenog u plovnom kanalu Savino Selo Novi Sad. Na kraju je izvršen pokušaj uopštavanja rezultata proračuna.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Hidraulički proračun naturalno uređenih rečnih tokova Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta Indukovani kolapsi – stalni rizik kod izgradnje hidrotehničkih objekata u karstu Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse Vrednovanje hidroenergetskih potencijala u poređenju sa drugim obnovljivim...

Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta

Autor: Zobenica Radovan, Radmilović Zoran Sažetak Organizacija bezbednosti plovidbe brodova je naučna disciplina koja ima za cilj doprinos rešavanju problema bezbednosti plovidbe brodova putem usavršavanja organizacije procesa kretanja transportnih tokova brodova i poboljšanja uslova plovidbe. U preventivnoj zaštiti bezbednosti plovidbe razmatraju se statističke zakonitosti koje utiču na bezbednost plovidbe i navigaciona dejstva, brzine i smera vetra, meteorološki uticaji na vidljivost i talase, karakteristike plovnog puta (dubina, širina, gaženje, poluprečnici krivina), kao i broj i raspored obalnih i plovećih oznaka na bezbednu plovidbu. U rad će se u uvodnom delu objasniti potreba za analizom prikupljenih podataka koji se odnose na bezbednost plovidbe. Drugo poglavlje rada prikazuje jednu od metoda ocene bezbednosti plovidbe na različitim sektorima plovnog puta. U trećem poglavlju i zaključku rada su prikazani rezultati istraživanja pri oceni bezbednosti plovidbe dva sektora plovnog puta reke Dunav.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Vrednovanje hidroenergetskih potencijala u poređenju sa drugim obnovljivim energijama Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Indukovani kolapsi – stalni rizik kod izgradnje hidrotehničkih objekata u...

Vrednovanje hidroenergetskih potencijala u poređenju sa drugim obnovljivim energijama

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Prikazuje se nova metodika koju je razvio autor za vrednovanje hidroenergetskih potencijala, u okviru svih obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. Pokazuje se da će se u najskorijoj budućnosti najveći deo tehnički iskoristivog potencijala naći u kategoriji ekonomski iskoristivog potencijala. Postoji tendencija povećavanja instalisane snage hidroelektrana imajući u vidu njihovu ulogu u pokrivanju vršne snage i enegije u EES, što nameće potrebu projektovanja njihovog faznog razvoja. Uvode se pokazatelji vremena vraćanja uložene energije za izgradnju i održavanje energetskih izvora, indeks strateškog prioriteta izvora energije ili mere racionalnizacije. Pokazuje se neosporna prednost hidroenergije u odnosu na sve druge obnovljive izvore.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Indukovani kolapsi – stalni rizik kod izgradnje hidrotehničkih objekata u karstu Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Klimatske promene i njihov uticaj na vodne...

Indukovani kolapsi – stalni rizik kod izgradnje hidrotehničkih objekata u karstu

Autor: Milanović Petar Sažetak Svi građevinski objekti u karstu, a posebno brane, akumulacije, nasipi i tuneli su veoma “ranjivi” zbog prisustva površinskih i podzemnih defekata stene nastalih karstifikacijom. Jedna od najopasnijih posledica ovih defekata je proces nastanka indukovanih kolapsa. Tim procesom su posebno ugrožene akumulacije, bez obzira da li su formirane u celini ili samo delimično na kartstifikovanoj steni. Nastanak kolapsa znači istovremeno i nastanak ponora a time i gubitak vode iz akumulacije. Veliki broj akumulacija u karstu uspešno funkcioniše zahvaljući opsežnim antifiltracionim geotehničkim zahvatima ali u nekim slučajevima ni ove mere nisu bile dovoljno efikasne da bi objekat funkcionisao u skladu sa njegovom namenom. Za razliku od ponora i kaverni koji su identifikovani u toku geološkog kartiranja i čije saniranje može da se predvidi projektnim rešenjima, nastanak indukovanih kolapsi je nepredvidljiv i praktično trenutan proces. I pored realizacije obimnih istražnih radova, njihove lokacije je veoma teško otkriti jer su obično zamaskirane debelim slojem aluvijalnih sedimenata. Rizik nastanka kolapsa i mogućih gubitaka vode iz akumulacija ili hidrotehni_kog tunela je prisutan već od prvog dana njihove eksploatacije. Oni mogu da se jave već kod prvog punjenja, što je najčešće, ali i posle mnogo godina funkcionisanja akumulacije. Dobro koncipiranim programom istražnih radova rizik se može znatno smanjiti i svesti na minimum ali ne i eliminisati. Pristup koji isključuje prihvatanje i minimuma rizika, kad se radi o karstu, je konzervativan i sputava realizaciju projekata, a time često i razvoj određenog karstnog regiona u celini.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse Modeliranje procesa padavine –...

Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse

Autor: Popovska Cvetanka Sažetak Klimatski sistem zemlje, globalno i lokalno, očevidno je promenjen od pre-industrijskog perioda do danas. Neke od nastalih promena su rezultat prirodnih fenomena, a neke ljudskih aktivnosti gde krucijalni udeo ima emisija takozvanih “stakleni gasovi”. Najveća koncentracija ovih gasova je izmerena 1990 godine. Od dosadašnjih observacija došli smo do slike sveta koji se globalno zagreva. Observacija klimatskih promena i njihov uticaj na različite sektore trebaju se kvantificirati za različite regione. Saglasno ovome, Republika Makedonija je ratifikovala Konvenciju za klimatske promene (Rio, 1992) i 2002 pripremila prvu nacionalnu komunikaciju za klimatske promene za sektore: energija, poljoprivreda, šumarstvo, biodiverzitet hidrologija i vodni resursi i zdravstvo. U ovom radu su prezentirani neki rezultati od analiziranih klimatskih promena u sektoru hidrologija i vodni resursi sa predloženim merama za adaptaciju.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Navodnjavanje – preventivna zaštita od suša u Bosni i Hercegovini Zasipanje akumulacija u Srbiji – problemi i pravci...

Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine

Autor: Đorđević Branislav, Grujović Nenad, Divac Dejan Sažetak Vodoprivredni sistem u slivu Drine biće jedan od prostorno i funkcionalno najsloženijih sistema u Evropi. Uspešno planiranje sistema i upravljanje gotovim sistemom mora se zasnivati na najsavremenijim kibernetskim metodama. Razmatraju se načini formalizacije ciljnih struktura, sa ciljem najvišeg reda koji se definiše kao “integralno uređenje, korišćenje i zaštita sliva reke Drine”, koji se zatim u vidu granatog stabla dekomponije na sve podrobnije ciljeve svih korisnika prostora. Kao posebno važan zaključak se ističe da se vodoprivredni i hidroenergetski ciljevi moraju tretirati sasvim ravnopravno sa ciljevima svih ostalih korisnika prostora. Nakon dekompozicije sistema prikazuju se osnovni tipovi preslikavanja u pojedinim delovima sistema. Razmatra se proces odlučivanja u svim fazama upravljanja, sa determinisanjem zadataka na nivou donošenje odluka i na tehničkom nivoa, na kome se obavlja modeliranje, estimacija i valorizacija/optimizacija upravljanja, kao priprema za proces donošenja odluka. Donosilac odluke mora da bude iterativno uključen u proces odlučivanja, kako bi na bazi novih saznanja o rezultatima optimizacije mogao da zahteva izmenu kriterijuma i preferencija, pri višekriterijumskom vrednovanju varijanti i upravljačkih odluka. Razmatraju se zadaci optimizacije, pri čemu se posebno analiziraju kriterijumi koji su najupotrebljiviji u procesu planiranja i eksploatacije sistema u slivu Drine. Analizira se i uloga spoljnih estimatora, i prikazuje poboljšanje upravljanja kao rezultat dobijanja prognoze realizacije ulaznih vektora u sistemu.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Postojeće stanje izgrađenosti na slivu...

Korisnički interfejs hidroinformacionog sistema zasnovan na GIS-u

Autor: Vučković Dejan, Arsić Miomir, Milivojević Nikola Sažetak U ovom radu je prikazan deo korisničkog interfejsa koji se koristi u postupku simulacije na matematičkom modelu sliva Drine. Njime je omogućeno konfigurisanje proizvoljne konfiguracije u okviru postojećeg stanja i varijantnih rešenja sistema. Namenski razvijenim softverom se pristupa pregledu i ažuriranju baze podataka, po principu dobijanja informacija sa tematskih digitalnih karta.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Mogući budući razvoj na slivu reke...

Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji

Autor: Grujović Nenad, Milivojević Nikola, Stojanović Boban, Arsić Miomir Sažetak U ovom radu data su objašnjena o koncepciji i sadržaju relacionog modela baze podataka hidro-informacionog sistema Drina. Prikazana je organizacija podataka koja se danas koristi u sistemima za podršku odlučivanju u integrisanom upravljanju slivovima, a koja se najvećim delom zasniva na GIS tehnologiji. Većina rešenja je i implementirana, ali su analizirana, gde je to bilo moguće, i alternativna rešenja od kojih će neka biti primenjena u daljem razvoju. Posebna pažnja je data sadašnjim i budućim rešenjima koja sistem približavaju aktuelnim svetskim softverskim platformama.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru Mogući budući razvoj na slivu reke Drine Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema...

Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine

Autor: Grujović Nenad, Divac Dejan Sažetak Pun značaj simulacionog modela u okviru hidroinformacionog sistema sliva Drine postiže se kroz fleksibilnost pri definisanju konfiguracija sistema koji se analiziraju i uz istovremenu slobodu u postavljanju parametara svakog od objekata koji sačinjavaju kompsleksan model. Osnovni algoritamski slučajevi su postavljeni za sve forme podsistema koje se mogu pojaviti u proizvoljno definisanim konfiguracijama sistema. Kako je u opštem slučaju sistem nelinearan sa dosta diskontinualnih funkcionalnih zavisnosti primenjena je inkrementalno-iterativna numerička šema za izračunavanja u vremenskom domenu. Da bi se prevazišla suviše kompleksna aktivnost na definisanju pojedinačnih pravila distribucije unutar sistema od strane korisnika simulacionog modela, razvijena je automatizovana logika distribucije uz poštovanje prioriteta pojedinačnih entiteta.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih...

Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT

Autor: Simić Zoran, Prohaska Stevan S., Milivojević Nikola, Orlić Aleksandra Sažetak U radu je prikazana struktura modela SWAT koji se koristi za modeliranje procesa “padavine-oticaj”. Model SWAT je hidrodinamički i fizički zasnovan model. Ulaz u model su radijacija na granici atmosfere, temperatura vazduha padavine i visina snežnog pokrivača. Računa sve procese važne za kretanje vode: akumulisanje i topljenje snega, potencijalnu i stvarnu evapotranspiraciju, padavine koje dospevaju na tlo, perkolaciju, kao i bazni i površinski oticaj. Osnovna jedinica za modeliranje je elementarna površina u mreži pravougaonika (grid), čija mera diskretizacije zavisi od željene tačnosti, kao i tačnosti podatka. Ukupan oticaj na izlaznom profilu sliva dobija se konvolucijom sumarnog oticaja (površinskog i baznog). Ilustracija rada modela SWAT biće prikazana na jednom fiktivnom slivu površine oko 300km².   preuzmite pun tekst Srodni članci: Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne...

Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija

Autor: Prohaska Stevan, Bartoš-Divac Vladislava, Milivojević Nikola Sažetak U ovom radu je opisan model za formiranje ulaznih dotoka u sistem na osnovu realizovanih meteoroloških veličina u slivu. Proces transformacije padavina u oticaj je razdvojen je na dve komponente: produkcionu i transformacionu. Produkcionom funkcijom se određuju efektivne padavine, a transformacionom oticaj. Model za formiranje ulaznih doticaja je primenjen za sve podslivove na slivnom područu koje razmatra Hidroinformacioni sistem Drine (HIS).   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Koncepcija simulacionog modela sliva Drine Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne...

Koncepcija simulacionog modela sliva Drine

Autor: Divac Dejan, Grujović Nenad Sažetak Simulacioni model je osnovni deo kompleksnog softvera i predstavlja jezgro distribuiranog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva reke Drine. Raspoloživi podaci o svim objektima i merenim veličinama nalaze se u bazi podataka. Prenos vode između pojedinih entiteta u simulacionom modelu se vrši saglasno pravilima ugrađenim u proračunske softverske module, a uslovljen je prirodnim zakonima i usvojenim pravilima prenosa prema definisanim zahtevima. Radi se o modeliranju formiranja proticaja od padavina uzimanjem u obzir uticaj snega, reljefa i zemljišta, modeliranju tečenja kroz prirodne vodotoke u skladu sa morfološkim performansama, modeliranju promena uslova tečenja u funkciji vremena, modeliranju složenih upravljačkih kriterijuma i dr.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Mogući budući razvoj na slivu reke Drine Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne...

Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine

Autor: Đorđević Branislav, Dašić Tina Sažetak Realizacija novih objekata u slivu Drine zavisiće od uspešnosti njihovog uklapanja u socijalno i ekološko okruženje. U radu se razmatraju tendencije koje utiču na vrednovanje i prihvatanje hidrotehničkih objekata: sve veći prioritet imaju kriterijumi ekološke valjanosti, prednost se daje obnovljivim resursima, nužnost uključivanja svih korisnika prostora u ciljnu strukturu znatno podrobnija razrada projekta uklapanja objekta u okruženje nego što je do sada bila praksa, edukacija javnosti o realnom stanju u oblasti voda i energije, itd. Razmatraju se rešenja na pojedinim delovima toka Drine i njenog sliva i analiziraju se mogućnosti skladnog uklapanja objekata u okruženje. Daje se ocena i preporuka koja rešenja treba odbaciti upravo sa tog stanovišta. Zaključuje se da integralni projekat uređenja sliva Drine treba da bude prioritetni razvojni projekat Srbije i Crne Gore, “lokomotiva razvoja” čitave države.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Mogući budući razvoj na slivu reke Drine Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Vodoprtvedna osnova Crne Gore sa aspekta korišćenja...

Mogući budući razvoj na slivu reke Drine

Autor: Milovanović Miodrag, Melentijević Mirko, Milovanović Dragana, Vučković Dejan Sažetak Problemu iskorišćavanja vodnih resursa na slivu reke Drine u prošlosti je pridavana značajna pažnja, tako da je urađena brojne studijska i projektna dokumentacija sa ciljem da se iznađu optimalna vodoprivredna rešenja. Ipak mnogi objekti i dalje nisu realizovani, jer ne postoji konsenzus između zainteresovanih entiteta na slivu, kao i različitih vodoprivrednih subjekata. U radu su kritički analizirana dosadašnja rešenja, sistematizovana po deonicama vodotoka.   preuzmite pun tekst   Srodni članci: Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Mogući efekti primene sistema za navodnjavanje u proizvodnji povrća Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski...

Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine

Autor: Vučković Dejan, Melentijević Mirko, Milovanović Miodrag Sažetak U ovom trenutku najvažniji vid korišćenja vodnih resursa na slivu reke Drine predstavlja korišćenje njenog hidroenergetskog potencijala. Do sada je na slivu reke Drine izgrađeno 9 hidroelektrana (HE Uvac, HE Kokin Brod, HE Bistrica, HE Potpeć, HE Piva, HE Višegrad, HE Bajina Bašta, RHE Bajina Bašta i HE Zvornik) koje imaju ukupnu instalisanu snagu od 1980 MW i prosečnu godišnju proizvodnju od 6320 GWh. Osim nabrojanih objekata, na desnoj pritoci Drine, reci Ćeotini, izgrađena je visoka brana Otilovići za potrebe snabdevanja vodom TE Pljevlja. U radu je dat kratak prikaz ovih objekata. preuzmite pun tekst Srodni članci: Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči Đokiću Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru Stanje, problemi i potrebe unapređenja navodnjavanja u...

Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci

Autor: Prohaska Stevan S., Simić Zoran, Orlić Aleksandra, Ristić Vesna R. Sažetak U radu su detaljno prikazane osnovne hidrografske karakteristike sliva reke Drine, sa specijalnim osvrtom na sam vodotok Drine i njegove glavne pritoke. Osnovne karakteristike režima voda prezentirane su za odabrane profile hidroloških stanica. Prikazane su numeričke vrednosti sledećih karakteristika vodnog režima: prosečni proticaji, male i velike vode. Prostorni raspored ključnih elemenata u formiranju rečnog oticaja u slivu reke Drine i njegova unutargodišnja raspodela prikazane su grafički i numerički.   preuzmite pun tekst Srodni članci: Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski razvoj Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru Stanje, problemi i potrebe unapređenja navodnjavanja u Srbiji Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću...

Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine

Autor: Divac Dejan, Grujović Nenad, Đorđević Branislav   Sažetak Značajan vodni potencijal sliva reke Drine nije u dovoljnoj meri iskorišćen Veoma važan korak u integralnom upravljanju vodama na slivu reke Drine jeste uvođenje distribuiranog sistema za podršku upravljanju, kao informatičke tehničke i ekspertske podrške odlučivanju. U radu je prikazana koncepcija savremenog i složenog distributivnog hidroinformacionog sistema, koji obuhvata akviziciju, obradu i arhiviranju podataka, kao i softver koja objedinjuje sve delove sistema. Centralni deo softvera je matematički model sistema i procesa, sa ciljem da korisniku pruži relevantne informacije koje su potrebne za donošenje ekspertske odluke o daljem razvoju i unapređenju sistema ili adekvatnom upravljanju u realnom vremenu. preuzmite pun tekst Srodni članci: Objektivno vrednovanje kriterijuma performanse sistema akumulacija Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL) Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru Oruđa za vodoprivredne analize – jedno viđenje budućnosti Oscilacije vode u akumulacijama prouzrokovane promenama uzvodnog i nizvodnog graničnog...